Våra skolor

Vårdnadshavare till elev i specialskola

Här finns samlad information för dig som vårdnadshavare till elev i specialskola.

Vklass

Våra specialskolor använder utbildningsplattformen Vklass för kommunikation mellan skolans personal, elever och vårdnadshavare. Logga in för att ta del av information från skolan, anmäla frånvaro, se närvaro och följa ditt barns kunskapsutveckling.

Du som vårdnadshavare kan logga in i Vklass direkt på sidan eller via Vklass som app. Du loggar in med BankID eller Telia e-legitimation.

Logga in i Vklass som vårdnadshavare

Logga in i Vklass som elev

Du som elev loggar in i Vklass genom att använda den dator som du får låna från skolan. Du kan även logga in från en surfplatta, mobiltelefon eller en privat dator.

Om du har frågor om Vklass

Kontakta oss på spsm@spsm.se om du har frågor om Vklass.

Anmäl frånvaro

Du kan frånvaroregistrera ditt barn via Vklass eller kontakta ditt barns skola via e-post, telefon eller SMS. 

Anmäl frånvaro via Vklass

Logga in på Vklass och välj menyn "Registrera frånvaro".

Anmäl frånvaro via telefon

Ring 010-888 70 50. För instruktioner på engelska, tryck 9.

Knappa in barnets personnummer (ÅÅMMDDXXXX) avsluta med #

Knappa in vårdnadshavarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX) avsluta med #

Om barnet är frånvarande hela dagen, tryck 1. Om barnet är frånvarande en del av dagen tryck 5:

 1. Ange med 4 siffror klockslag för frånvarons start. Till exempel 0830.
 2. Ange med 4 siffror klockslag för frånvarons slut. Till exempel 1030

Du som vårdnadshavare får en bekräftelse via SMS, om du lämnat ditt mobilnummer till skolan. 

Det går även bra att ringa till detta nummer via texttelefonförmedling eller bildtelefonförmedling.

Anmäl frånvaro via e-post eller textmeddelande

Birgittaskolan

E-post: birgittaskolan@spsm.se

Kristinaskolan

Sms: 070-610 15 42.

Manillaskolan

Sms: 073-340 89 22.

Vänerskolan

Sms: 070-315 51 10.

Avboka elevresa

Avboka ditt barns skolskjuts vid frånvaro. Meddela barnets namn, skola och vilken tur som ska avbokas.

Hällsboskolan, Umeå

Du avbokar skolskjuts hos Taxi Härnösand.

 • via telefon: 0611-10 000.

Hällsboskolan, Kungsholmen

Du avbokar skolskjuts hos taxibolaget Samtrans.

 • via telefon: 08-522 500 00.
 • via sms: 073-973 71 76.

Kristinaskolan

Du avbokar skolskjuts hos Taxi Härnösand.

 • via telefon: 0611-10 000.

Manillaskolan

Du avbokar skolskjuts hos taxibolaget Samtrans.

 • via telefon: 08-522 500 00.
 • via sms: 073-973 71 76.

Vänerskolan

Du avbokar skolskjuts hos trafikledare.

 • via telefon: 010-175 00 45 (öppet 07:00-17:00).
 • via sms: 076-511 85 26.

Östervångsskolan

Du avbokar skolskjuts hos Taxi kurir.

Behov av specialkost eller alternativ kost

Vi erbjuder specialkost och alternativ kost till de elever som av särskilda skäl inte kan äta den ordinarie måltiden. Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns behov av specialkost med ett kostintyg.

Lämna in ett kostintyg:

 • till skolstarten varje nytt läsår. 
 • vid förändrade kostbehov.

Om du inte lämnar in något nytt kostintyg i början av varje läsår förutsätter skolmåltidspersonalen att eleven inte längre behöver specialkost eller alternativ kost.

Ett läkarintyg krävs om barnet behöver specialkost på grund av allergier och tillstånd där behov av medicinska åtgärder kan bli aktuella. Läkarintyget behöver bara lämnas in en gång. 

Kostintyg

Lämna kostintyget till skolsköterskan på ditt barns skola. Bifoga läkarintyg och eventuellt intyg från dietist vid behov. 

Information om ditt barns behov av special- eller alternativ kost delas med rektor, skolsköterska och mentor, samt eventuell boendepersonal och övrig berörd personal.

Kontakta specialskolans barnombud

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett barnombud för elever i specialskolan. Elever har möjlighet att få råd och stöd av barnombudet vid behov, till exempel för att få veta mer om vilka rättigheter de har. 

Kontakta skolans elevhälsa

Du är välkommen att ta kontakt med skolans elevhälsa om du funderar på hur ditt barn mår i skolan. Kontaktuppgifter till våra skolors elevhälsoteam finns i lärplattformen Vklass. Du kan även kontakta skolans rektor och be om att få kontakt med elevhälsan.  

Om du känner oro för ett barn

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att våra elever ska känna sig trygga. Om vi skulle misstänka att ett barn far illa, agerar vi både utifrån våra egna rutiner och utifrån skollagen samt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar i myndigheten är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kapitel 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa i vår verksamhet.

Kontaktuppgifter till respektive skola och rektor hittar du på Vklass samt på våra skolors webbsidor.

Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling.

Du hittar ditt barns skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling på Vklass. 

Publicerat 2024-04-18