Vänerskolans skolbyggnad

Vänerskolan

Har du ett barn som är döv eller har hörselnedsättning och är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö? Vänerskolan i Vänersborg är en statlig specialskola som tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs 10.Vi tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län. 

Besök Vänerskolan

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att få mer information om vår verksamhet och för att besöka vår skola. Ring vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vanerskolan@spsm.se 

Vi har en unik teckenspråkig miljö med tvåspråkig undervisning

Det som utmärker Vänerskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.

I vår rika teckenspråkiga skolmiljö är det gemensamma språket alltså svenskt teckenspråk. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller flera språk, sina kunskaper och sin självkänsla. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

Språkutvecklande arbetssätt i undervisningen

Vår personal är teckenspråkig med specialkunskaper och erfarenheter av tvåspråkig undervisning och att använda språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Vår ambition är att alla våra elever får en bra utbildning som lägger grund för fortsatta studier på gymnasiet och för framtida utbildningar och yrken.

Den auditiva och visuella miljön är extra viktig hos oss 

Med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö främjar vi kunskapsutvecklingen hos våra elever. Det ställer särskilda krav på den visuella och auditiva miljön. Skolan har en hörseltekniker som tillsammans med den pedagogiska personalen ständigt utvecklar skolans ljudmiljö. Våra klassrum är akustiksanerade och är utrustade med teleslingor. Vi har installerade lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Hörtekniken i klassrummen anpassas fortlöpande efter rådande behov. Den visuella miljön är också viktig hos oss. Visuella signaler och interaktiva skrivtavlor i våra klassrum är exempel på anpassningar för att främja delaktighet och lärmiljö.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi fem elevboenden. På skolan finns även fritidshem.

Vänerskolans elevboenden

Vänerskolans fritidshem

Vänerskolan har funnits sedan 1877

Vänerskolan har funnits sedan 1877. Vänerskolans nuvarande skolbyggnad invigdes 12 september 1896. Den 12 september varje år firar vi därför Vänerskolans födelsedag.

Skolan har haft flera namn under åren och fick namnet Vänerskolan 1965. Förr i tiden skulle elever vid Vänerskolan och övriga dövskolor undervisas med hjälp av talmetoden och läppavläsning, den så kallade oralismen. Teckenspråket skulle inte användas i undervisningen. Beslut om den metoden togs på dövlärarkongressen i Milano 1880. När Sveriges riksdag 1981 erkände det svenska teckenspråket som förstaspråk för personer som är döva, började man undervisa eleverna i och på teckenspråk. Idag är Vänerskolan en tvåspråkig skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vänerskolans elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och svenska i en teckenspråkig lärmiljö.

På vissa bibliotek finns möjlighet att låna boken om Vänerskolans historia. Vänersborgs museum har också ett digitalt museum med bilder från Vänerskolans historia. Här kan du även fördjupa dig i Vänerskolans historia.

Publicerat måndag 13 maj 2024