Till dig som är rektor

Denna sida vänder sig främst till dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå. Här får du en fördjupning om hur du kan arbeta med samverkan för lärande.

Som rektor har du ansvar för att leda det pedagogiska arbetet. Det innebär bland annat att organisera för samarbete och samverkan. Det stöd och de insatser som en elev med funktionsnedsättning får behöver samordnas. Du kommer här få ta del av hur samverkan kan ske på organisationsnivå med aktörer utanför skolan. Det lagstadgade uppdraget att samverka kan skilja sig åt mellan olika aktörer, exempelvis socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. 

I skollagen finns det bestämmelser som reglerar elevhälsan. För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. 

En huvudman för kommunal vuxenutbildning får anordna elevhälsa för sina elever men har ingen skyldighet att göra detta.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Varje yrkeskategori måste inte finnas anställd på varje skola, men huvudmannen måste organisera elevhälsan så att det finns tillgång till de olika yrkeskategorierna i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få det stöd de behöver. Huvudmannen måste också säkerställa att all elevhälsopersonal har adekvat utbildning. Utifrån de lokala behoven och förutsättningarna avgör huvudmannen hur skollagens krav på tillgång till elevhälsa ska uppfyllas.

Elevhälsan har en uttalad roll att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet.

På individnivå är elevhälsans mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, vilket enligt förarbetena bland annat innebär ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsans ansvar att på grupp- och skolenhetsnivå bidra till en god lärandemiljö och goda och trygga uppväxtvillkor innebär bland annat att dess medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund.

Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet  är också skolans gemensamma ansvar. Alla som arbetar i skolan har en viktig uppgift att utifrån sina olika kompetenser arbeta för att skapa goda förutsättningar för eleven. I arbetet med att tidigt upptäcka och uppmärksamma elevers behov av stöd kan det vara en framgångsfaktor att organisera verksamheten så att elevhälsans personal kan samverka med övrig personal.

Hamnen, en film som kan inspirera till mer samverkan

Se filmen om hur olika professioner från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar i Gustavsberg. Filmen är undertextad. Speltid 5 minuter.

Skottlandsmodellen i Falun

Falun arbetar med en modell som bland annat bygger på att barnet och eleven får tillgång till en trygghetsperson. Filmen är undertextad. Speltid 4 minuter.

Läs texterna

Checklista

När skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte kan denna checklista fungera som ett stöd i planeringsarbetet.

Reflektionsfrågor

  • Vilka elever på skolan är i behov av ett samverkat stöd för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling?
  • Vilka kontakter behöver du som rektor ta för att samverkan ska ske?

Att samtala om med andra rektorer:

  • Vilka framgångsfaktorer ser vi när det gäller samarbete inom skolan och samverkan utanför skolan?
  • Vilka utmaningar ser vi när det gäller samarbete och samverkan?

Vill du veta mer?

Publicerat tisdag 5 december 2023