Till dig som är rektor

Denna sida vänder sig främst till dig som är rektor eller arbetar på övergripande nivå. Här får du en fördjupning om hur du kan arbeta med samverkan för lärande.

Som rektor har du ansvar för att leda det pedagogiska arbetet. Det innebär bland annat att organisera för samarbete och samverkan. Det stöd och de insatser som en elev med funktionsnedsättning får behöver samordnas. Du kommer här få ta del av hur samverkan kan ske på organisationsnivå med aktörer utanför skolan. Det lagstadgade uppdraget att samverka kan skilja sig åt mellan olika aktörer, exempelvis socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. 

I skollagen finns det bestämmelser som reglerar elevhälsan. För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

En huvudman för kommunal vuxenutbildning får anordna elevhälsa för sina elever men har ingen skyldighet att göra detta.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan har en uttalad roll att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Men detta arbete är också skolans gemensamma ansvar. Alla som arbetar i skolan har en viktig uppgift att utifrån sina olika kompetenser arbeta för att skapa goda förutsättningar för eleven. I arbetet med att tidigt upptäcka och uppmärksamma elevers behov av stöd kan det vara en framgångsfaktor att organisera verksamheten så att elevhälsans personal kan samverka med övrig personal.

Se filmerna

Hamnen, en film som kan inspirera till mer samverkan

Se filmen om hur olika professioner från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar i Gustavsberg. Filmen är undertextad. Speltid 5 minuter.

Skottlandsmodelen i Falun

Falun arbetar med en modell som bland annat bygger på att barnet och eleven får tillgång till en trygghetsperson. Filmen är undertextad. Speltid 4 minuter.

Läs texterna

Checklista

När skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte kan denna checklista fungera som ett stöd i planeringsarbetet.

Reflektionsfrågor

  • Vilka elever på skolan är i behov av ett samverkat stöd för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling?
  • Vilka kontakter behöver du som rektor ta för att samverkan ska ske?

Att samtala om med andra rektorer:

  • Vilka framgångsfaktorer ser vi när det gäller samarbete inom skolan och samverkan utanför skolan?
  • Vilka utmaningar ser vi när det gäller samarbete och samverkan?

Vill du veta mer?

Publicerat måndag 19 september 2022