Tillgänglig lärmiljö utomhus

I den här texten finns allmän information om anpassningar som kan öka tillgängligheten i utomhusmiljöerna. Vad det handlar om i praktiken kan se olika ut, i den här texten får du några exempel.

Elever utvecklas och lär sig nya saker under hela skoldagen. Därför är det viktigt att alla lärmiljöer är så tillgängliga som möjligt, även utomhus. Barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver få möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna villkor. Det innebär att skolan behöver planera och genomföra anpassningar som ger eleverna ökade förutsättningar till delaktighet och lärande. 

I Checklista för tillgängliga lärmiljöer utomhus finns förslag på anpassningar utifrån olika funktionsnedsättningar.

Vad är en tillgänglig lärmiljö utomhus?

Frågan ”Vad är en tillgänglig lärmiljö utomhus?” har inget enkelt svar. Den är tänkt som en start på ett utforskande kring hur de lärmiljöer som eleverna möter kan utvecklas för att främja deras lärande och utveckling: Hur kan utomhusmiljön anpassas för att fungera bättre?

Anpassningar i utomhusmiljön kan handla om att se till att det finns bildstöd även för skolans utomhusmiljöer och aktiviteter. Det kan också handla om att låta bli att stå med solen i ryggen när du talar och tecknar eftersom det kan blända den som avläser tecknen eller munrörelser. Det innebär också mer omfattande anpassningar som god belysning, kontrastmarkeringar och olika underlag som ger vägledning för var man går.

En mer tillgänglig utomhusmiljö ger eleverna bättre möjligheter att utveckla sina förmågor, till exempel när dofter från buskar och blommor lockar fram minnen och leder till fördjupade samtal, eller när doften från en viss buske fungerar som en indikator för var man befinner sig på gården.

Precis som när det gäller lärmiljöer inomhus behöver utomhusmiljöer ge alla elever förutsättningar att vara så självständiga som möjligt. Grunden i det är att varje barn, elev eller vuxenstuderande ska kunna ta sig fram på skolområdet, både på egen hand och tillsammans med en vän.

Vissa funktionsnedsättningar medför naturligtvis större behov av anpassningar eller anpassningar som kräver mer planering och kanske beslut av skolledningen. Här är ett par sådana exempel.

God kontrast för visuell tillgänglighet

Kontrastmarkeringar innebär att föremål har en färg som ger god kontrast mot omgivningen. Ett exempel är när en lekställning eller ett par grindstolpar målas i en stark färg. Kontrastmarkeringarna ger ett visuellt stöd som är bra för alla elever, men som är särskilt viktigt för att elever med synnedsättning ska kunna orientera sig, det vill säga hitta rätt i miljön. Bilden nedan visar ett exempel på hur kontrasten har förbättrats med hjälp av att man har målat blå färg på ett trappräcke och en ramp av trä. Man har även målat dörrkarmen för att ge kontrast mot dörrbladet.

Utomhuskontrast
Fotografi som visar en asfaltsplan där ett gult streck är målat längs kanten mot jorden.

Underlag för fysisk tillgänglighet

Elever som tar sig fram med hjälp av en rullstol eller rullator ska kunna använda material och umgängesytor. Då kan anpassningarna handla om att lekredskap och bänkar är placerade på asfalt eller på mjuka plattor, istället för sand, för att göra det möjligt för alla att ta sig fram. De båda bilderna nedan ger exempel på god respektive mindre god tillgänglighet för den som tar sig fram med hjälp av en rullator eller rullstol.

Fotografi som visar en flicka i rullstol som leker i en lekpark med hårt underlag.
Fotografi som visar en lekställning på ett underlag av grus.
Publicerat måndag 11 mars 2024