Moment 1 – Från styrdokument till klassrum

I det här momentet får du kunskap om vilka styrdokument som gäller för undervisningen i anpassad grund- och gymnasieskola och i komvux som anpassad utbildning. Du kommer också att få stöd i att göra en pedagogisk planering med hjälp av läroplanen och Skolverkets kommentarmaterial för ämnesområden.

Mål

Målet med momentet är att ni ska förstå hur olika styrdokument ska användas. Det ska leda till en undervisning som utvecklar era elever. 

Rättigheter i utbildningen

Texten i den här rutan är ett referat av vad som tas upp i konventioner och lagar inom skolområdet, se direktlänkar nedan.

Elever i den anpassade grund- och gymnasieskolan ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. De har också rätt till särskilt stöd. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Den ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Eleverna behöver även ges möjligheter att få tillgång till nödvändig information via exempelvis internet, radio och TV.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklas. Eleverna har rätt att få information om mänskliga rättigheter och om situationen för personer med funktionsnedsättning. Skolan ska också uppmuntra till en respektfull inställning till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Ett exempel på det kan vara att eleven får använda redskap som behövs för att kunna delta aktivt i skola och samhälle. Viktig information behöver anpassas och elever behöver lära sig att både hitta fram till informationen och att använda den. Ta hänsyn till vad som är viktigt för eleven i nuläget och förbered för framtida behov när du utformar stödet. 

Om styrdokument 

Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är styrdokument som styr utbildningen och undervisningen. De är också till för att elever ska få en likvärdig utbildning. Du behöver känna till innehållet i styrdokumenten för att få syn på hur kursplanen och kriterierna är uppbyggda och hur de olika delarna förhåller sig till varandra. Du behöver också förstå hur det är tänkt att lärare ska använda styrdokumenten för att planera och genomföra undervisningen.

Alla skolformer har sina egna styrdokument. I det här momentet ingår styrdokumenten för ämnesområden i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. De gäller endast de elever som är mottagna i den aktuella skolformen. 

Skollagen kapitel 3. Barns och elevers utveckling mot målen 

2§ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Förändringar i läroplanen Lgra22 gör att de olika läroplanerna liknar varandra mer och det ger ökade möjligheter att kombinera dem. Till exempel ämnen och ämnesområden eller att läsa ett eller flera ämnen enligt grundskolans läroplan.

Se filmerna

Från styrdokument till klassrum

Filmen visar en modell för pedagogisk planering för ett ämnesområde eller ämne. Planeringen utgår ifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper. Planeringsmodellen tar även upp tillgänglighet, delaktighet och bedömning. Filmen är undertextad. Speltid 5 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola. 

TeachMeet kapitel 1 och 2, ett samtal med Ingrid Essegård

Ta del av samtalet med Ingrid Essegård, undervisningsråd Skolverket, om ändringarna i de inledande delarna i läroplanen. Samtalet spelades in i april 2022. Filmen är undertextad. Speltid 28 minuter.

Läs texterna

På den här sidan kan du läsa mer om läroplaner, kursplaner och olika former av stöd i arbetet med att tillämpa dem:

När du planerar, genomför och följer upp undervisningen underlättar det att ha en pedagogisk planering där kursplanens syfte och centrala innehåll skrivs med. På den här sidan kan du läsa mer om planeringsmodellen som presenteras i filmen Från styrdokument till klassrum – pedagogisk planering för ämnesområden:

På den här sidan kan du läsa mer om vad som krävs för att fatta ett beslut om mottagande i den anpassade grund- och gymnasieskolan:

Reflektionsfrågor

Välj de frågor som är aktuella utifrån din roll och ditt uppdrag.

  • Vilka rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning tas upp i det här momentet?
  • Hur för ni resonemang kring värdegrund, elevsyn, lärande och kunskapsutveckling på din skola när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning?
  • Är all personal förtrogen med skolans uppdrag, era gemensamma mål och hur ni ska arbeta för att nå dem? 
  • Hur kan ni hantera könsstereotypiska mönster i klassrummet?
  • Vad innebär olika begrepp i läroplanen för eleverna?
  • Kan du ge exempel på vilka värderingar som ligger till grund för arbetet med elever som läser ämnesområden enligt styrdokumenten?

Uppgift

Prova att göra en egen pedagogisk planering för ett arbetsområde i din kommande undervisning. Använd planeringsmodellen med sex spalter som presenteras i det här momentet eller någon annan modell. Se till att få med syfte och centralt innehåll från kursplanen.

I moment 2 kommer du att få mer stöd för att planera för bedömning av kunskaper, och i moment 5 och 6 kommer du att hitta stöd när det gäller arbetet med ökad delaktighet och tillgänglighet.

Vill du veta mer?


Gå vidare till Moment 2 – Bedömning

Publicerat tisdag 5 december 2023