Teckning av en trappa med fem steg och föremål. På det nedersta trappsteget finns en kommunikationskarta. På nästa steg finns ett tidshjälpmedel. På nästa steg finns en dator. På steget ovanför finns ett äpple.

Moment 2 – Bedömning

Det här momentet tar upp bestämmelser som gäller för bedömning. Du får bland annat kunskap om individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram och hur du kan arbeta med både formativ och summativ bedömning.

Mål

Målet med momentet är att du ska få kännedom om

 • bestämmelser som styr arbetet med bedömning i ämnesområden
 • Skolverkets kommentarmaterial
 • individuell utvecklingsplan med omdöme
 • åtgärdsprogram och kartläggningsverktyg
 • hur du kan arbeta med bedömning för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Rättigheter i utbildningen

Texten i den här rutan är ett referat av vad som tas upp i konventioner och lagar inom skolområdet, se direktlänkar nedan.

Enligt läroplanen för den anpassade grund- och gymnasieskolan ska undervisning och bedömning anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Den ska utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. En viktig utgångspunkt i arbetet med bedömning är att se elevens styrkor.

Utbildningen ska bidra till utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning. Eleven har rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Det gäller både kunskapsmässiga och fysiska färdigheter. Utbildningen ska också bidra till ett livslångt lärande och att eleven får utveckla sin självkänsla och känna sig värdefull.

Eleven har rätt till individanpassade och fungerande stödåtgärder och anpassningar till personliga behov. 

Det ska finnas stöd och anpassningar i de miljöer som ger störst möjlighet till utveckling. Detta gäller både kunskapsrelaterad och social utveckling.

Ett exempel på vad rättigheterna kan innebära i din undervisning: Varje elev har rätt att få stöd att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du som lärare kan göra en kartläggning genom att använda flera olika underlag och göra bedömning vid flera olika tillfällen. Det lägger grunden till en allsidig bedömning. Du kan till exempel filma för att hjälpa eleven att få syn på sitt eget lärande och därmed också stärka elevens känsla av kunnande och egenvärde.

Se filmen

Om bedömning och betyg i anpassade grundskolan

Filmen tar upp planering för bedömning, utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och betygssättning i den anpassade grundskolan. Observera att från och med 1 juli 2022 ersattes begreppet kunskapskrav med begreppet betygskriterier i de skolformer och årskurser där betyg sätts, respektive begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts. I filmen visas en teckenspråkstolk som översätter det som sägs till svenskt teckenspråk. Filmen har valbar undertext. Speltid 6.30 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Lyssna på podden

Lyssna på avsnitt 80 av podden Lika värde. Vad innebär formativ respektive summativ bedömning och när och hur tillämpar man det ena eller det andra? Och vad säger forskningen? Gäster är Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad och Sofia Trapp, rådgivare med lång erfarenhet av anpassad grundskola och att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning.

I avsnittet förekommer begreppen grund- och gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Läs texterna

Texterna i det här momentet består till stor del av Skolverkets allmänna råd och stödmaterial. Börja med att läsa texten i det här stödmaterialet för att få överblick över ämnet:

Om bedömningens syfte, om formativ och summativ bedömning

På den här sidan kan du läsa om bedömning för lärande och undervisning:

På Skolverkets webbplats finns en blankett för att dokumentera den framåtsyftande planeringen:

Om skriftlig individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram, omdömen och betyg

Skolverket ger ut allmänna råd, stödmaterial och kommentarmaterial. Där kan du som lärare och rektor få information om innehåll och utformning av IUP och åtgärdsprogram. Ta del av de här materialen:

Om bedömning, betygssättning och undantagsbestämmelser

Den här sidan sammanfattar bestämmelser king bedömning och betygssättning som gäller i den anpassade grundskolan:

Den här sidan sammanfattar bestämmelserna som gäller bedömning och betygssättning i den anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning:

Om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

På den här sidan kan du läsa mer om organiseringen av arbetet med stödinsatser:

Om bedömningsprocessen

På den här sidan hittar du ett förslag på hur du kan arbeta med bedömning för lärande i ämnesområden:

Reflektionsfrågor

Välj de frågor som är aktuella utifrån din roll och ditt uppdrag.

 • Rätten att utvecklas så långt som möjligt, vad innebär det för din eller dina elever?
 • Vad behöver du utveckla i din undervisning för att ge eleven möjligheter att utvecklas så långt som möjligt?
 • Läs igenom frågorna under rubriken "Steg 3: Hur arbetar läraren för att eleven ska utvecklas i riktning mot kriterierna för bedömning?" på sidan Bedömning - en process. Välj en av dina elever och reflektera utifrån frågeställningarna.
 • Får alla som arbetar i er verksamhet bidra med sin kompetens för ett ökat lärande runt eleven? 
 • När och hur arbetar ni med sambedömning? Hur kan det arbetet utvecklas, till exempel när det gäller de praktisk-estetiska ämnena, eller sambedömning med kollegor från en annan skola.

Vill du veta mer?

 • Hirsh, Å. (2017). Formativ undervisning – Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus. Natur och Kultur.
 • I Skolverkets lärportal finns artikeln Formativt bedömningsarbete i grundsärskolan av Diana Berthén med flera: Formativt bedömningsarbete i grundsärskolan. I artikeln förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Gå vidare till Moment 3 – Samverkan för lärande

Publicerat tisdag 5 december 2023