Bilden visar en tidslinje över bedömningsprocessen. På tidslinjen finns tre olika situationer som syftar till formativ bedömning och en som syftar till summativ bedömning.

Bedömningens syfte – formativ och summativ bedömning

Här får du kunskap om formativ och summativ bedömning. Den används både för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för att utveckla undervisningen.

Bedömningar kan ha olika syften. Den kan handla om att göra en bedömning av elevernas kunskaper, fatta beslut om den kommande undervisningen och att ge återkoppling till elevens om hens lärande. För att du som lärare ska kunna göra det behöver du samla in information om elevernas kunskaper, intressen och sätt att lära. Den bedömning som du gör i samband med undervisningen kallar vi den formativa bedömningen

Bilden visar en modell för formativ bedömningscykel i fyra återkommande steg: Anpassa undervisning, Samla belägg för utförande, Tolka belägg och Ge återkoppling till elev.

Du ska också utforma bedömningssituationer för att få underlag som kan användas i summativt syfte. Underlagen används när omdömen ska skrivas utifrån ämnesområdenas bedömningskriterier. Om eleven läser ett eller flera ämnen i den anpassade grundskolan sätts betyg om elev eller vårdnadshavaren har begärt det. I ämnesområden i den anpassade gymnasieskolan sätts inga betyg utan läraren använder kriterier för bedömning av grundläggande och fördjupade kunskaper för att bedöma elevens kunskapsutveckling inom ämnesområdet.

Formativ och summativ bedömning

Läs artikeln om hur lärare kan arbeta med formativ bedömning i daglig undervisning i den anpassade grundskolan. Artikeln beskriver också hur den formativa bedömningen kan sätta fokus på både elevens möjliga kunskapsutveckling och lärarens undervisningsutveckling.

Skolverket, Formativt bedömningsarbete i den anpassade grundskolan: 

Publicerat tisdag 5 december 2023