Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Här kan du läsa mer om hur du kan organisera arbetet utifrån de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Arbetet med stödinsatser i skolan är en ständigt pågående formativ process. Rektor, lärare, elevhälsan och övrig skolpersonal har ansvar för att utveckla både undervisning och stödinsatser i ett kollegialt samarbete. Det sker genom att pröva, ompröva och utvärdera metoder, arbetssätt och förhållningssätt.

Skolverket har även tagit fram denna modell över arbetsgången:

Skolverkets allmänna råd

Arbetet ska utgå ifrån de allmänna råden från Skolverket. Det här kommentarmaterialet innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dem:

De här allmänna råden gäller för anpassad grund- och gymnasieskola, samt i viss mån kommunal vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen omfattas av skollagens bestämmelser om extra anpassningar, men inte av bestämmelserna om särskilt stöd. När du läser de allmänna råden innebär det att vissa punkter och tillhörande kommentarer inte gäller kommunal vuxenutbildning.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolans uppgift är att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Detta gäller även elevernas personliga utveckling. Enligt utbildningens mål de ska de kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Elever kan vara i behov av ett ytterligare stöd utöver den ledning och stimulans som alla elever ska ges i den ordinarie undervisningen. Stödet kan ges individinriktat, antingen i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. De två stödformerna utesluter inte varandra.

  • Extra anpassningar är ett stöd som läraren och övrig skolpersonal kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det behöver inte fattas något formellt beslut om en sådan stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden samt för fritidshemmet.
  • Särskilt stöd är ett stöd av mer ingripande karaktär,som oftast inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal i den ordinarie undervisningen. Elever i alla skolformer och fritidshemmet berörs av allmänna råden, förutom kommunal vuxenutbildning. Bestämmelserna gäller även för fritidshemmet. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram och beslutas av rektorn.

Blanketter för arbete med de allmänna råden

På skolverkets sida kan du läsa mer om hur du kan organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Längst ner på sidan hittar du också användbara blanketter:

  • Utredning av en elevs behov av särskilt stöd
  • Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram
  • Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd
  • Beslut om att avsluta åtgärdsprogram.

Från den 2 juli 2023 gäller nya skrivningar i skollagen om skolans elevhälsoarbete. Elevhälsans uppdrag är sedan tidigare att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande kvarstår. Utifrån det förtydligas arbetet med följande meningar:

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal.

Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete.

Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det ska också finnas tillgång till speciallärare eller specialpedagog.

Publicerat tisdag 5 december 2023