Läroplaner och kursplaner

Här kan du läsa om de läroplaner och kursplaner som styr utbildningen och undervisningen i den anpassade grund- och gymnasieskolan och i komvux som anpassad utbildning. 

Läroplaner, kursplaner och kommentarmaterial

Alla skolformer styrs av en läroplan. De två inledande kapitlen i läroplanen beskriver skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Den 1 juli 2022 ändrades de inledande delarna i läroplanerna Det kan du läsa mer om längre ned på den här sidan. 

Läroplanerna innehåller de kursplaner som lärare ska utgå ifrån i planering och genomförande av undervisningen. Kursplanerna beskriver syftet och det centrala innehållet i ett ämne eller ämnesområde, det vill säga vad eleven ska lära sig och vilka förmågor som  hen ska utveckla genom undervisningen. Läraren avgör hur det centrala innehållet ska behandlas utifrån sin yrkeskunskap och utifrån elevgruppen. I kursplanerna finns också de kriterier som läraren ska utgå ifrån i sin bedömning av elevens kunskapsutveckling.

På Skolverkets webbplats finns alla läroplaner och kursplaner samt material som ger stöd i arbetet, till exempel kommentarmaterial och informationssidor om hur du använder kursplanerna.

Anpassad grundskola

Anpassad gymnasieskola

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Skolformsdelarna inom vuxenutbildningen har en gemensam läroplan men de har olika kurs- och ämnesplaner.

De inledande delarna i läroplanerna

I läroplanernas kapitel 1 och 2 kan du läsa om skolans uppdrag, grundläggande värden samt övergripande mål och riktlinjer. Den 1 juli 2022 ändrades de inledande delarna i läroplanerna, vissa formuleringar ändrades och nya formuleringar lades till. Det påverkar både undervisningen och skolans värdegrundsarbete. 

Skolverket har formulerat följande övergripande punkter:

  • Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till sexualitet, samtycke och relationer.
  • Formuleringar om jämställdhet finns sedan 2018 på grundskolenivå men är nya på gymnasial nivå och i vuxenutbildningen. De handlar bland annat om skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.
  • I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

Läs mer om förändringarna i läroplanernas inledande delar och reflektionsfrågorna i Skolverkets material:

Publicerat tisdag 5 december 2023