Moment 4 – Om intellektuell funktionsnedsättning

I det här momentet får du kunskap om vad medelsvår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för en elevs lärande och utveckling. Momentet ger också en bild av vad en flerfunktionsnedsättning kan innebära för eleven och hur de olika funktionsnedsättningarna påverkar varandra.

Mål

Målet med momentet är att få grundläggande information om 

 • vad som kännetecknar medelsvår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan innebära för lärande och utveckling
 • flerfunktionsnedsättning och hur de olika funktionsnedsättningarna kan påverka varandra i lärande och utveckling.

Rättigheter i utbildningen

Texten i den här rutan är ett referat av vad som tas upp i konventioner och lagar inom skolområdet, se direktlänkar nedan.

Skolan har ett ansvar att ge stöd till alla elever för att motverka konsekvenserna av elevens funktionsnedsättning, så att eleven kan utvecklas så långt som möjligt. Alla elever har rätt att utveckla sin personlighet, begåvning och kreativitet. Även de mentala och fysiska färdigheterna ska få utvecklas i skolan så att varje elev kan nå så långt som möjligt. För elever med funktionsnedsättning handlar det också om att få möjlighet att utveckla sina praktiska och sociala färdigheter så att man kan delta i utbildning och samhälle på ett likvärdigt sätt. De har också rätt att göra detta med det stöd som behövs för att underlätta utbildningen. Elever med funktionsnedsättning omfattas av samma rättigheter som andra barn. Eleverna med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv, utveckling och hjälp att aktivt delta i samhället. 

Ett exempel på detta kan vara att fundera över hur du som lärare kan hjälpa eleven vidare i sin utveckling och vilka redskap som behövs för att göra detta möjligt. Många elever i den anpassade grundskolan behöver stöd i sin vardag för att kunna förstå tid, göra val eller uttrycka sin åsikt. Alla dessa delar behövs för att kunna delta aktivt i samhället, både nu och senare som vuxen.

Se filmerna

Om intellektuell funktionsnedsättning - Det här är Emil

Filmen handlar om Emil, 12 år. Han har svår intellektuell funktionsnedsättning, IF, i kombination med syn- och hörselnedsättning. Filmen beskriver orsaker till IF och vad det kan ge för konsekvenser för lärandet. Filmen berättar också om hur lärarna genom sin undervisning kan öka tillgängligheten och delaktigheten för Emil och hans kompisar i klassen. Filmen är undertextad. Speltid 5.45 minuter.

Framgångsfaktorer i anpassad grundskola för elever med hörselnedsättning

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola. Filmen producerades innan namnbytet.

Hur kan man göra lärmiljön tillgänglig för elever med hörselnedsättning i anpassade grundskolan? I filmen möter vi Greta och hennes lärare Therese Kindlund på Snäckbackens grundsärskola. Greta kommunicerar med hjälp av bland annat svenskt teckenspråk, bildstöd och talad svenska. Skoldagen börjar alltid med att Greta tar på sig sina kokleaimplantat, CI, som hon använder för att få språkstimulans via hörseln. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 8 minuter.

Autism och sinnesintryck

Anna Planting-Gyllenbåga berättar hur vissa ljud, ljus, dofter och smaker kan påverka hennes ork och koncentrationsförmåga. Hon beskriver också vad som kan vara hjälpsamt under en skoldag, till exempel god ljudmiljö, en lugn plats att äta lunch på eller klädesplagg som skärmar av ljud- och ljusintryck.

Läs texterna

 1. Om svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga och personal. Läs deras beskrivning av vad intellektuell funktionsnedsättning kan innebära.
 2. CVI och APD - hjärnskador som påverkar syn och hörsel. Information om två funktionsnedsättningar som innebär att hjärnan har svårt att förstå och tolka det som man hör eller ser.
 3. Att uppleva världen annorlunda. Texten beskriver hur olika vi människor kan uppleva sinnesintrycken beroende på hur vår perception fungerar.
 4. Sällsynta diagnoser är vanligt. Elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ha syndrom eller hälsotillstånd som förekommer sällan i befolkningen, så kallad sällsynta diagnoser. På den här sidan finns länkar till webbplatser där du kan få veta mer om en sällsynt diagnos.
 5. Vuxenutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa om komvux som anpassad utbildning, både när det gäller studier och stöd. 

Undervisningens utgångspunkter

Den enskilda elevens förutsättningar utgör en viktig utgångspunkt för undervisningen i ämnesområden. Alla som finns i elevens omgivning behöver ha god kunskap om exempelvis elevens perception och kommunikationssätt. På de sidor som vi länkar till nedan finns stöd som kan användas i samband med samtal om sådana ämnen. Den första sidan riktar sig till lärare och andra som arbetar nära eleven. Den andra sidan riktar sig till elevhälsan. Där finns förklarande texter till de ämnen som tas upp på båda sidorna. Ta därför del av innehållet på båda sidorna:

 1. Undervisningens utgångspunkter – för arbetslag. Det här är en sammanfattning av frågeställningar om den enskilda elevens förutsättningar. Frågorna är tänkta för samtal med elev och vårdnadshavare, till exempel vid utvecklingssamtal.
 2. Undervisningens utgångspunkter – för elevhälsan. Det här är en längre sammanställning av frågeställningar om enskilda elevers förutsättningar. Frågorna är avsedda för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag, till exempel för samtal med arbetslag eller vid samverkan med aktörer utanför skolan.

Reflektionsfrågor

Välj de frågor som är aktuella utifrån din roll och ditt uppdrag.

 • Med er kunskap om hur sinnesintryck kan påverka eleverna, hur kan ni i arbetslaget tolka och förstå vad eleverna vill kommunicera i olika situationer? Tänk exempelvis på när en elev vägrar göra någonting, vad står det för? Eller när eleven vill stanna kvar i en aktivitet, vad står det för?
 • Hur kan ni ta med er frågan "Vad står det för?" i er skolvardag?
 • Utgå ifrån en elev som du eller ni känner väl. Välj ut några punkter från innehållet på sidan Undervisningens utgångspunkter – för elevhälsan och fundera på frågorna: Vad har eleven för förutsättningar och behov? Exempelvis när det gäller syn, hörsel, smaksinne och luktsinne? Vad behöver ni veta mer om när det gäller den här eleven? Var kan ni hitta mer information? Vem kan ni fråga?
 • Hur kan personalen i arbetslagen och i elevhälsan samarbeta för att ge eleverna bättre förutsättningar för lärande och utveckling?

Vill du veta mer?

 • En film om intellektuell funktionsnedsättning från Region Uppsala innehåller en intervju med en psykolog och tre reportage om livet med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Fantastiska saker händer berättar om hur autismspektrumtillstånd kan påverka vardagen för olika personer.
 • Filmen Mik och äppelgiljotinen är framtagen av Autism Sverige. Det är en berättelse som kan användas tillsammans med elever för att prata om hur olika människor fungerar. På webbsidan Mik - tecknad kortfilm beskrivs syftet med filmens olika inslag.
 • Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram en simulator som visar hur en person med funktionsnedsättning upplever sin vardag. Här kan du simulera hur en person med kognitiv funktionsnedsättning kan uppleva klassrumsmiljön och att åka kollektivtrafik. Funktionssimulatorn, på MFD:s webbplats.
 • Specialpedagogen David Brown har tagit fram en serie artiklar om hur våra sinnen måste kunna samarbeta, vad brister i dem kan innebära och hur de påverkar våra liv. Sinnenas samspel – en artikelsamling av David Brown, i SPSM:s webbutik.
 • På SPSM:s webbplats kan skolan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd som komplement till den egna verksamhetens stödfunktioner, exempelvis elevhälsoteam, barnhälsa eller central elevhälsa. Myndighetens resurscenter kan också ge stöd i utredningsarbetet när det gäller syn- och eller hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Förfrågan om specialpedagogiskt stöd, formulär på SPSM:s webbplats

Gå vidare till Moment 5 – Samspel och kommunikation

Publicerat tisdag 21 november 2023