Undervisningens utgångspunkter – för arbetslag

På den här sidan finns underlag för samtal i arbetslaget om elevens förutsättningar, elevens röst och planering av tillgängliga lärmiljöer.

Lärare och annan personal behöver ha god kunskap om varje elevs behov och förutsättningar för att kunna planera undervisningen i ämnesområden. Det handlar exempelvis om elevens funktionella syn och hörsel, intressen och kommunikationssätt. Undervisningen behöver också ta hänsyn till om eleven har ett specifikt syndrom som påverkar lärande och utveckling.

Här är en sammanställning med frågor som kan användas i samtal med eleven och eller i möten med vårdnadshavaren, till exempel när eleven kommer ny till en skola eller vid utvecklingssamtalen. Syftet är att samtalet runt frågorna ska ge lärare stöd i den pedagogiska planeringen.

På sidan om Undervisningens utgångspunkter för elevhälsan finns förklaringar på det som tas upp nedan. Där kan du läsa mer om hur syn, hörsel och andra förutsättningar som påverkar elevens lärande:

Elevens förutsättningar

Hur påverkas elevens lärande av det som nämns i frågorna nedan:

 • Funktionell syn?
 • Funktionell hörsel?
 • Syndrom?
 • Övriga medicinska diagnoser, medicinering?
 • Historik exempelvis för tidigt född, längre sjukhusvistelser, operationer, trauma, PTSD?
 • Habiliterande insatser?
 • Fritidshem? Korttidsboende?
 • Familjesituation?
 • Tidigare förskole- eller skolsituation?

Elevens röst

Frågor för att ta reda på vad som är viktigt för eleven:

 • Vad vill du lära dig?
 • Hur lär du dig bäst?
 • Vad gör du när det blir svårt?
 • Vem eller vilka leker du med, eller umgås med?
 • Har du något speciellt intresse?
 • Var i klassrummet vill du helst arbeta?
 • Vad gör du när du blir ledsen, arg eller rädd?
 • Hur vill du att vi vuxna i skolan ska göra när du blir ledsen, arg eller rädd?
 • Om du fick bestämma, hur skulle skolan se ut? Inomhus? Utomhus?

Lärmiljön

 • Modersmål? Modersmålslärare? Studievägledare?
 • Typ av kommunikationssätt och AKK, exempelvis gester, tecken, taktila tecken, tal?
 • Utrustning och teknik som exempelvis hörteknik, ljudutjämningssystem, punktbelysning?
Publicerat fredag 16 september 2022