Checklista vid samverkansmöten

Den här checklistan kan användas som stöd i planeringsarbetet när skolan ska bjuda in, förbereda och leda ett samverkansmöte.

Skolan kan ta initiativ till samverkansmöten med professioner i verksamheter utanför skolan. Det kan handla om att bjuda in vårdnadshavare och andra som har en roll i stödet till en elev. 

För att skolan ska kunna samarbeta med professioner i andra verksamheter måste det finnas ett skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren väljer att inte delta i samverkansmötet är det viktigt att de får veta i efterhand vad som har tagits upp på mötet och vilka beslut som är tagna.

Ett exempel på parter i samverkan är barn- och ungdomshabiliteringen, med professioner som specialpedagog, psykolog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare. Andra samverkansparter kan vara logopedmottagning, synmottagning, audiologisk mottagning, olika former av specialistteam eller kommunens synpedagog och hörselpedagog. Samverkan kan även ske med Socialtjänsten, LSS-stöd, modersmålslärare, studievägledare och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

I inbjudan ska det framgå vilka som är inbjudna och vad syftet med samverkansmötet är. Avsätt tillräckligt med tid för mötet, cirka en och en halv timme kan behövas.

Förslag på agenda

 • Presentationsrunda. Fråga deltagarna vilka specifika frågor de önskar svar på. 
 • Lyft vårdnadshavares samtycke till samverkan med andra professioner
 • Beskrivning av dagens upplägg.
 • Information från skolan om hur elevens skolsituation fungerar i vardagen. Beskrivning av hur skolan bedömer elevens kunskapsutveckling och hur skolan planerar att stödja elevens vidare utveckling. Beskrivning av eventuella extra anpassningar och särskilt stöd. Om vårdnadshavare har gett sitt samtycke till det kan en kort film från en fungerande skolsituation visas. 
 • Information från aktörer utanför skolan som beskriver sina insatser som berör eleven.
 • Uppföljning av beslut från tidigare samverkansmöten.
 • Samtala om elevens historik och nuvarande situation, se nedan under Förslag på diskussionspunkter.
 • Diskussion om behov av fortbildning, exempelvis gemensam fortbildning där skolpersonal, vårdnadshavare och habilitering deltar.
 • Repetera dagens beslut.
 • Kom överens om ansvarsfördelningen.
 • Kom överens om uppföljningen av besluten, till exempel vid ett framtida samverkansmöte.
 • Avslutningsrunda. Har alla fått svar på sina frågor?

Förslag på diskussionspunkter

På sidan Undervisningens utgångspunkter – för elevhälsan finns utförligt stöd för samtal om elevens historik och nuvarande situation. Nedan finner du en sammanfattning.

 • Elevens intressen och upplevelse av skolan?
 • Funktionell hörsel och hörhjälpmedel?
 • Funktionell syn och synhjälpmedel? 
 • Hur används tekniska hjälpmedel exempelvis hörapparater, hörslinga eller glasögon? Hur används övriga hjälpmedel eller övrigt förskrivet material från habilitering, exempelvis digitala verktyg?
 • Hur fungerar elevens kommunikation? Tal, tecken, taktilt, gester, taktila symboler, bildstöd? Gemensamt förhållningssätt runt kommunikation?
 • Hur fungerar det vid förflyttning? 
 • Hur fungerar det vid matsituationer?
 • Medicinering?
 • Övriga funktionsnedsättningar, exempelvis syndrom? 
 • Tidigare bedömningar och utredningar?
 • Vilket stöd finns runt eleven? Exempelvis habilitering, specialister, Specialpedagogiska skolmyndigheten, LSS, Socialtjänsten? Korttidsboende?
 • Hur behöver lärmiljöerna utvecklas?
 • Finns det behov av stöd vid lokalanpassningar exempelvis från syncentral, audiologisk klinik, barn- och ungdomshabiliteringen, Specialpedagogiska skolmyndigheten?
 • Finns det behov av insatser utanför skolan eller gemensamma insatser, exempelvis gemensam utredning?
Publicerat måndag 20 november 2023