Moment 5 – Samspel och kommunikation

I momentet om samspel och kommunikation får du veta vad du kan göra för att främja elevens kommunikations- och kunskapsutveckling. Momentet tar upp alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ger exempel på olika strategier att använda tillsammans med elever.

Mål

Målet med momentet är att ge grundläggande information om

 • pedagogiska verktyg och strategier
 • hur du kan utveckla din samspels- och kommunikationskompetens 
 • vad samspel och kommunikation med andra elever kan betyda för kommunikations- och kunskapsutvecklingen.

Rättigheter i utbildningen

Texten i den här rutan är ett referat av vad som tas upp i konventioner och lagar inom skolområdet, se direktlänkar nedan.

Alla elever oavsett kommunikationssätt har rätt att uttrycka sin mening och åsikt och bli lyssnad till, i de frågor som rör honom eller henne. Alla barn har rätt att få information på ett sätt som de förstår. Eleverna har också rätt till stöd för att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Det ska ske genom de verktyg som varje barn väljer att använda. 

Skolan ska erbjuda verktyg för att främja och underlätta för elevernas kommunikation, kamratstöd och mentorskap. Skolan har ett ansvar att hjälpa eleven att utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras att använda hela sin förmåga, så att eleven kan tillägna sig kunskaper och värden på sin nivå. Skolan har också ett ansvar att se till att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen.

Skolans personal har rätt att få utbildning i hur man kan använda olika kommunikationssätt och kommunikationsverktyg för att kunna stötta elevernas kommunikativa utveckling. Utbildning behövs också för att kunna se till att alla elever kan uttrycka sin åsikt och bli förstådda.

De barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Så här kan det fungera i skolan: Samspel och kommunikation kan ske på många olika nivåer till exempel mellan lärare och elev, eller mellan elev och elev. Du som arbetar i skolan kan skapa tillfällen till samspel, lyssna in varje barns röst och se till att varje barn har något sätt att uttrycka sig på. Se till att även elevernas relationer till varandra får ta plats och kan utvecklas. I skolan kan vi skapa en kommunikativ lärmiljö om vi har kommunikationen i centrum och låter kommunikation ta tid och utrymme. Den personal som finns i skolan behöver vara förebilder och modeller i att använda olika kommunikationssätt tillsammans med eleverna för att främja elevernas språk och kommunikation.

Se filmerna

Elevers gemensamma lärande i den anpassade grundskolan

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Rätten att kommunicera

Alla barn och elever har rätt till kommunikation, till exempel få möjlighet att bli lyssnade på och få ett svar på sina frågor eller få uppmärksamhet och möjlighet att samspela med andra. Filmen visar flera exempel på hur det kan gå till i praktiken. Filmen är framtagen av Center för kommunikativt och kognitivt stöd och Infoteket Region Uppsala. Filmen är undertextad. Speltid 4 minuter.

Här kan du skriva ut bilden om kommunikativa rättigheter som filmen utgår ifrån.

Läs texterna

På sidan Verktyg och strategier för samspel och kommunikation kan du läsa mer om arbetssätt som kan främja dina elevers lärande och utveckling. Gör så här:

 1. Gå till sidan Verktyg och strategier för samspel och kommunikation.
 2. Läs igenom hela innehållet på sidan.
 3. Välj ut två eller flera verktyg och strategier och läs mer om dem på länkarna.

Uppgift

Välj ett verktyg eller en strategi för samspel och kommunikation och använd i undervisningen tills nästa träff. Beskriv för varandra hur det gick och vilka lärdomar du fick.

Reflektionsfrågor

Välj de frågor som är aktuella utifrån din roll och ditt uppdrag.

 • Vilka olika kommunikationssätt använder ni i er verksamhet?
 • Vilka situationer och platser skulle ni vilja utveckla för att kunna skapa en mer kommunikativ och tillgänglig lärmiljö?
 • Hur arbetar ni i era olika professioner eller roller för att främja elevernas kommunikativa utveckling?
 • Hur får elevernas relationer till varandra ta plats hos er idag? Vad är nästa steg i det arbetet?

Vill du veta mer?

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut tryckta och digitala läromedel för elever som läser ämnesområden. Läromedlen finns att beställa i myndighetens webbutik.
 • På webbplatsen Hitta läromedel kan du söka efter tillgängliga läromedel för den skolform du arbetar i.
 • På sidan Inspiration ämnesområden hittar du lektionsförslag för undervisningen.
 • I Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst pictogram.se finns möjlighet att ladda ner Pictogram för att använda i till exempel kommunikationskartor och olika typer av scheman.
 • I tjänsten Ritade tecken kan du hitta ritade bilder från det svenska teckenspråket.

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Högskolan i Kristianstad bedriver forskning inom relationell pedagogik. Docent Daniel Östlunds föreläsning handlar om relationskompetens med fokus på elev-elev-relationer och hur de främjar elevernas delaktighet:

Skriften AKK i lärandet för allas rätt att kommunicera handlar bland annat om olika kommunikationssätt och hur du kan utveckla samspel och lärande med stöd av AKK:

Boken Med kroppen som redskap från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Boken visar med text och bilder hur du kan göra för att skapa ömsesidighet, få till ett samtal, leka och skapa en trygg miljö för barnet:

Film om flerpartskommunikation, Alla behöver kunna berätta:

Kommunikativa rättigheter i bild med Gunilla Thunberg, Kom HIT bildstöd:

I modulen Tematiska arbetssätt och digitala verktyg, del 4 Ord, bild och text i Skolverkets lärportal finns en film där två elever kommunicerar med stöd av en poddbok:

 • PODD-bok, film på Skolverkets webbplats

Det finns flera böcker om tydliggörande pedagogik. Några exempel är:

 • Autism och ADHD i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund med flera.
 • Autism och ADHD i fritidshemmet av Cajsa Jahn med flera.
 • I antologin Hållbart och meningsfullt lärande av Jonny Wåger och Daniel Östlund finns texter från både forskare och verksamma lärare om bland annat AKK.

I Studiepaket NPF finns information om visuellt stöd och hur det kan användas på förskolan:


Gå vidare till Moment 6 – Tillgängliga lärmiljöer

Publicerat tisdag 20 september 2022