Moment 5 – Samspel och kommunikation

I momentet om samspel och kommunikation får du veta vad du kan göra för att främja elevens kommunikations- och kunskapsutveckling. Momentet tar upp alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ger exempel på olika strategier att använda tillsammans med elever.

Mål

Målet med momentet är att ge grundläggande information om

 • pedagogiska verktyg och strategier
 • hur du kan utveckla din samspels- och kommunikationskompetens 
 • vad samspel och kommunikation med andra elever kan betyda för kommunikations- och kunskapsutvecklingen.

Rättigheter i utbildningen

Alla elever, oavsett kommunikationssätt har rättigheter att uttrycka sin mening och åsikt. Eleverna har också rätt till stöd för att utveckla sin kommunikativa förmåga. Det innebär att du som arbetar i skolan behöver få utbildning för att kunna använda olika kommunikationssätt tillsammans med dina elever. Skolan ska erbjuda verktyg för att främja och underlätta för elevernas kommunikation, kamratstöd och mentorskap. Skolan har ett ansvar att hjälpa eleven att utveckla sina förmågor, så att eleven kan tillägna sig kunskaper och värden på sin nivå. 

För att alla elever, oavsett kommunikationssätt, ska få chans att uttrycka sin mening och åsikt måste vuxna i skolan ha god förmåga att tolka det eleven vill kommunicera. Personalen behöver också få utbildning i att använda olika kommunikationssätt för att kunna stötta eleverna i deras kommunikativa utveckling.

Skolan ska erbjuda verktyg för att främja kommunikation, kamratstöd och mentorskap. Rättigheterna innebär att skolan har ett ansvar att ge eleven stöd att utveckla sina förmågor och möjligheter att tillägna sig kunskaper och värden på sin nivå. 

De barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Exempel på hur skolan kan skapa en kommunikativ miljö där olika kommunikationssätt används är att personal fungerar som förebilder. Samspel och samtal kan ske på många olika nivåer och du som arbetar i skolan kan lyssna och skapa tillfällen till samspel. Som lärare är det viktigt att se till att även elevernas relationer till varandra får ta plats och kan utvecklas.

Se filmerna

Elevers gemensamma lärande i grundsärskolan

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

Lotta Rangne på Södermalmsskolan beskriver hur hon planerar och genomför undervisningen med målet att utveckla de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan eleverna. Vi får se olika exempel på hur eleverna arbetar tillsammans i lärandet i en åldersblandad klass, med elever från årskurs 4-7. Filmen är undertextad. Speltid 13 minuter.

Rätten att kommunicera

Alla barn och elever har rätt till kommunikation, till exempel få möjlighet att bli lyssnade på och få ett svar på sina frågor eller få uppmärksamhet och möjlighet att samspela med andra. Filmen visar flera exempel på hur det kan gå till i praktiken. Filmen är framtagen av Center för kommunikativt och kognitivt stöd och Infoteket Region Uppsala. Filmen är undertextad. Speltid 4 minuter.

Här kan du skriva ut bilden om kommunikativa rättigheter som filmen utgår ifrån.

Läs texterna

På sidan Verktyg och strategier för samspel och kommunikation kan du läsa mer om arbetssätt som kan främja dina elevers lärande och utveckling. Gör så här:

 1. Gå till sidan Verktyg och strategier för samspel och kommunikation.
 2. Läs igenom hela innehållet på sidan.
 3. Välj ut två eller flera verktyg och strategier och läs mer om dem på länkarna.

Uppgift

Välj ett verktyg eller en strategi för samspel och kommunikation och använd i undervisningen tills nästa träff. Beskriv för varandra hur det gick och vilka lärdomar du fick.

Reflektionsfrågor

 • Vilka olika kommunikationssätt använder ni i er verksamhet?
 • Vilka situationer och platser skulle ni vilja utveckla för att kunna skapa en mer kommunikativ och tillgänglig lärmiljö?
 • Hur arbetar ni i era olika professioner eller roller för att främja elevernas kommunikativa utveckling?
 • Hur får elevernas relationer till varandra ta plats hos er idag? Vad är nästa steg i det arbetet?

Vill du veta mer?

Filmanalys som verktyg i det pedagogiska arbetet

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen.

Filmning och filmanalys är ett viktig arbetsredskap i arbetet med personer med medfödd dövblindhet. Med fokus på omgivningens förhållningsätt och på hur personen med medfödd dövblindhet uttrycker sig, analyserar vi film tillsammans. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen.

Filmning och filmanalys är ett viktig arbetsredskap i arbetet med personer med medfödd dövblindhet. Med fokus på omgivningens förhållningsätt och på hur personen med medfödd dövblindhet uttrycker sig, analyserar vi film tillsammans. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Filmen beskriver nyttan med att filma för att upptäcka barnets eller elevens ibland knappt märkbara kroppsliga uttryck och se dem som ett bidrag i kommunikationen.

Filmning och filmanalys är ett viktig arbetsredskap i arbetet med personer med medfödd dövblindhet. Med fokus på omgivningens förhållningsätt och på hur personen med medfödd dövblindhet uttrycker sig, analyserar vi film tillsammans. Filmen är undertextad. Speltid 7.30 minuter.

Högskolan i Kristianstad bedriver forskning inom relationell pedagogik. Docent Daniel Östlunds föreläsning handlar om relationskompetens med fokus på elev-elev-relationer och hur de främjar elevernas delaktighet:

Skriften AKK i lärandet för allas rätt att kommunicera handlar bland annat om olika kommunikationssätt och hur du kan utveckla samspel och lärande med stöd av AKK:

Boken Med kroppen som redskap från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Boken visar med text och bilder hur du kan göra för att skapa ömsesidighet, få till ett samtal, leka och skapa en trygg miljö för barnet:

Film om flerpartskommunikation, Alla behöver kunna berätta:

Kommunikativa rättigheter i bild med Gunilla Thunberg, Kom HIT bildstöd:

I modulen Tematiska arbetssätt och digitala verktyg, del 4 Ord, bild och text i Skolverkets lärportal finns en film där två elever kommunicerar med stöd av en poddbok:

 • PODD-bok, film på Skolverkets webbplats

Det finns flera böcker om tydliggörande pedagogik. Några exempel är:

 • Autism och ADHD i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund med flera.
 • Autism och ADHD i fritidshemmet av Cajsa Jahn med flera.
 • I antologin Hållbart och meningsfullt lärande av Jonny Wåger och Daniel Östlund finns texter från både forskare och verksamma lärare om bland annat AKK.
 • Boken När tålamodsburken rinner över av Gunnel Lundkvist ger en introduktion till ritprat.

Gå vidare till Moment 6 – Tillgängliga lärmiljöer

Publicerat tisdag 20 september 2022