Våra skolor

Sök till specialskola och förskoleklass

Här kan du läsa hur ansökan till specialskola och förskoleklass vid specialskola går till steg för steg. Du får även veta vem specialskolan är till för, vilka handlingar som krävs och vem som fattar beslut. 

1. Vem är specialskolan till för? 

Specialskolan är till för barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskola eller anpassad grundskola. I våra specialskolor och förskoleklasser vid specialskolor tar vi emot barn: 

 • med dövblindhet eller synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning
 • som är döva eller har en hörselnedsättning
 • med grav språkstörning

Läs mer om specialskolans målgrupper.

2. Förbered uppgifter och handlingar

För att ansöka behöver du lämna flera olika uppgifter och handlingar. Börja med att läsa igenom blanketten för att ta reda på vad du behöver lämna tillsammans med ansökan. 

De här uppgifterna behövs i din ansökan

 • Personuppgifter om dig och ditt barn
 • Önskemål om skolstart
 • Kontaktuppgifter till barnets nuvarande förskola eller skola
 • Motivering till ansökan
 • Barnets egen åsikt om sin skolsituation

De här handlingarna behövs i din ansökan

Vänd dig i första hand till ditt barns nuvarande förskola, skola eller kommunens elevhälsa för att få hjälp med handlingarna och bedömningarna. Om ni redan har kontakt med sjukvården eller habilitering kan ni kontakta dem.

Elever med grav språkstörning

 • Tal och språkutredning, gjord av logoped, inklusive testresultat och som inte bör vara äldre än 12 månader.
 • Psykologisk utredning, gjord av psykolog, inklusive testresultat och som inte bör vara äldre än 24 månader.

Elever som är döva eller har hörselnedsättning

 • Intyg om CI eller audiogram som inte bör vara äldre än 18 månader.

Elever med synnedsättning eller blindhet

 • Synutredning, som inte bör vara äldre än 12 månader.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning

 • Psykologisk utredning, gjord av psykolog och som inte bör vara äldre än 24 månader.

Elever med annan funktionsnedsättning

 • Medicinsk eller psykologisk utredning angående den aktuella funktionsnedsättningen. Den bör inte vara äldre än 24 månader.

Enligt skollagen ska ett beslut om mottagande i specialskolan föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

Pedagogisk bedömning

 • Den pedagogiska bedömningen ska göras av pedagog på barnets nuvarande förskola eller skola. Bedömningen ska inte vara äldre än 6 månader.
 • Senaste åtgärdsprogrammet som ditt barns skola har beslutat om. Om det har utvärderats ska även utvärderingen skickas med. Om ditt barn går i förskola ska senaste handlingsplanen skickas in.

Pedagogisk bedömning vid ansökan om mottagande i specialskolan och i förskoleklass vid specialskola (PDF-dokument, 120 kB).

Psykologisk bedömning

Den psykologiska bedömningen ska göras av psykolog och redovisa barnets kognitiva nivå. Bedömningen bör inte vara äldre än 24 månader. Om psykolog bedömer att det inte finns behov av utredning eller bedömning ska det styrkas med ett intyg. 

Om du redan har bifogat en psykologisk utredning vid språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning behövs ingen ytterligare psykologisk bedömning.

Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen bör göras av läkare och redovisa om det finns medicinska orsaker som påverkar barnets förmåga till inlärning. Bedömningen bör inte vara äldre än 24 månader. Om läkare eller annan medicinsk personal bedömer att det inte finns behov av utredning ska det styrkas med ett intyg. 

Medicinsk bedömning vid ansökan om mottagande i specialskolan och i förskoleklass vid specialskolan (PDF-dokument, 202 kB)

Social bedömning

Den sociala bedömningen bör göras av kurator och redovisa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som påverkar barnets förmåga till inlärning. Bedömningen bör inte vara äldre än 24 månader. Om kurator eller annan personal med likvärdig utbildning bedömer att det inte finns behov av utredning ska det styrkas med ett intyg. 

Social bedömning vid ansökan om mottagande i specialskolan och i förskoleklass vid specialskolan (PDF-dokument, 198 kB).

Om du är folkbokförd i Sverige behöver du inte skicka in något personbevis.

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du skicka in något av följande:

 • en kopia på LMA-kort för asylsökande från Migrationsverket.
 • beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket 
 • registerutdrag från Skatteverket om flytt till Sverige.

När ska du ansöka?

Du kan ansöka när som helst under året. Om du vill att ditt barn börjar på höstterminen kommande läsår, behöver du lämna in en komplett ansökan senast den 15 november. Det betyder att du behöver ansöka senast den 15 november 2024, om du vill att ditt barn ska börja höstterminen 2025.

Ansök på nytt inför årskurs 1

Om ditt barn redan går i förskoleklass vid en specialskola ska du söka på nytt inför årskurs 1, eftersom förskoleklass och specialskola är olika skolformer. Vi kommer att skicka en påminnelse om ditt barn redan är elev i någon av våra skolor. 

3. Skicka in ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och förbered handlingar som du ska bifoga med din ansökan. 

Skicka in din ansökan senast den 15 november till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand 

4. Vi bedömer din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig. Ansökan kommer sedan att bedömas av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Om det saknas handlingar i din ansökan

Om vi bedömer att det saknas handlingar kommer vi att begära in kompletterande handlingar. Det kan innebära att det tar längre tid att få svar på din ansökan.

Hur lång tid det tar att hantera din ansökan och när du får besked påverkas av:

 • om din ansökan är komplett.
 • när under året du skickar in din ansökan.
 • vid vilket sammanträde nämnden tar upp ditt ärende.

Om du har skickat in en komplett ansökan får du besked inom fyra månader.

Om du inte längre vill ansöka till specialskola kan du dra tillbaka din ansökan. Då avslutas ditt ansökningsärende. För att dra tillbaka din ansökan kontaktar du vår handläggare via e-post på spsm@spsm.se eller via telefon på 010 473 50 00.

5. Du får besked om beslut

Efter beslut skickar nämnden ett skriftligt besked till dig och ditt barns hemkommun. Om ditt barn får en plats kommer du att få ett brev från specialskolan med mer information om skolplacering, startdatum och om överlämning från tidigare skola. Din hemkommun får också information om tidpunkt för ditt barns skolstart. 

Om ditt barn inte får en plats går barnet kvar i grundskola eller anpassad grundskola i hemkommunen. Barnets skola har möjlighet att ansöka om specialpedagogiskt stöd.

Om du inte accepterar nämndens beslut har du möjlighet att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.  

Överklaga ett beslut om avslag till specialskolan

Du har möjlighet att överklaga ett beslut om avslag till specialskolan årskurs 1–10.

Du kan inte överklaga beslut om avslag till förskoleklass. Skolväsendets överklagandenämnd har uttalat att de inte prövar överklaganden av beslut om avslag till förskoleklass.

När du fått beslut om avslag på din ansökan får du skriftlig information om hur du överklagar.

På Skolväsendets överklagandenämnds webbplats kan du läsa mer om vad ett överklagande ska innehålla.

Om du vill överklaga skickar du ditt överklagande till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vi prövar ärendet innan det överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Någon dag efter att du har fått beslutet får du ett brev med information om när du senast måste överklaga. Om överklagandet inte kommer in i tid kommer ärendet inte tas upp. 

SPSM ska först pröva om överklagandet har kommit in i tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd utreder och beslutar om att antingen godkänna eller neka överklagandet. De kan även besluta att vår nämnd ska pröva ansökan igen. När överklagandenämnden fattat sitt beslut skickar de ett brev med beslutet till både dig och SPSM. Om överklagandet godkänns skickar rektorn på den aktuella specialskolan information om skolstart till dig. 

Har du frågor om ansökan?

Telefon: 010-473 50 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat 2024-02-27