Pedagogik och förhållningssätt

Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. För personer med olika funktionsnedsättningar ska undervisningen så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att man som pedagog tar hänsyn till olika behov i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen.

Personer med funktionsnedsättning, till exempel autism eller adhd, är inga homogena grupper. Därmed kan inget enskilt undervisningsupplägg möta behoven hos alla inom dessa grupper. Stöd i alla undervisningssituationer behöver baseras på den enskilda individens behov.

Kartlägg för att sätta in rätt stöd

För att främja individens utveckling och lärande behövs en grundlig pedagogisk kartläggning. I denna bör vårdnadshavarna bjudas in att vara delaktiga, då de ofta har kunskaper som kompletterar bilden av personen. Ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan eller skolan är en viktig framgångsfaktor. Det är också av stor vikt att samverka med andra som kan ge värdefull information för att öka kunskap och förståelse.

Det är viktigt att de extra anpassningarna eller det särskilda stödet utgår från kartläggning och den analys som görs i samband med detta informationsinsamlande. Mer om kartläggning, extra anpassningar och särskilt stöd kan man läsa om i Skolverkets Stödinsatser i utbildningen.

Bygg på individens styrkor och intressen

En miljö som tar hänsyn till individens perception, det vill säga sätt att bearbeta och tolka sinnesintryck, och kognition, där bland annat förmågan att koncentrera sig ingår, är en bra grund för lärande. Det är viktigt att ligga steget före och att anpassa undervisningen individuellt utifrån personens intressen och styrkor. Den fysiska miljön i förskolan och skolan är lika viktig som den pedagogiska. För att kartlägga och utveckla det praktiska arbetet med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

I skolan kan även rasten behöva planeras och utgå från elevens behov. Rasten är till för vila och återhämtning för att orka med en hel skoldag. Det är viktigt att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som den unika individen behöver. Man kan kartlägga vad som stressar och tar energi samt vad som kan vara motiverande, energigivande och återhämtande. Ibland kan en planerad aktivitet utifrån elevens förutsättningar och motivation ge bästa möjligheten för återhämtning. Annars kan rasten bli ett stressmoment och får rakt motsatt effekt.

Tydliggörande pedagogik kan bidra till att skapa struktur i förskolan och skolan.

Stöd för att utveckla socialt samspel

En annorlunda kognition och perception innebär att man hanterar information och tolkar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Detta kan påverka det sociala samspelet. Därför behövs stöd från omgivningen för att utveckla eller kompensera dessa förmågor. För många kan det vara ett stöd att pedagogen visualiserar sociala händelser och situationer, till exempel genom sociala berättelser och seriesamtal.

Publicerat onsdag 22 april 2015 Granskat måndag 17 september 2018