Måltidsmiljö för barn och elever med NPF

Att skapa en lugn och trygg måltidsmiljö är bra för alla barn och elever, men det är särskilt viktigt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). På denna sida hittar du konkreta tips och råd för att anpassa måltidsmiljön i förskolan och skolan med särskilt fokus på barn och elever med autism och adhd.

En matsal med bullrig ljudmiljö och många intryck kan påverka alla individer, men för barn och elever med NPF kan det vara särskilt påfrestande. Vid NPF kan det vara svårt att hantera situationer där man inte vet vilken mat som ska serveras eller var man ska sitta. Det kan också vara utmanande att stå i kö, hämta mat och vänta på sin tur.

Barn och elever med NPF har ofta annorlunda perception, vilket kan vara särskilt tydligt vid autism. Det kan bland annat medföra svårigheter med smakupplevelser, då det kan smaka för lite eller för mycket. Det kan också medföra svårigheter med matens konsistens, färg, lukt och om maten är blandad. Dessa faktorer kan resultera i att vissa individer inte kan äta specifik mat på grund av dess lukt eller hur den känns i munnen.

Även om vissa barn och elever klarar av dessa situationer kan det innebära en betydande ansträngning. Det kan i sin tur medföra att resten av skoldagen påverkas negativt. På samma sätt kan andra delar av skoldagen påverka måltidssituationen negativt. Därför är det viktigt att se över hela dagen i förskolan och skolan, så att det blir en bra balans gällande utmaningar, stöd och anpassningar.

Anpassningar av måltidsmiljön

En viktig del i det förebyggande arbetet är göra generella anpassningar som gynnar alla barn och elever. Det kan till exempel handla om tydliga rutiner och en bra ljudmiljö.

Det är av stor betydelse att involvera barnet eller eleven i utformningen av dessa anpassningar. De extra anpassningar och det särskilda stöd som kan finnas under förskole- och skoldagen ska också följa med under måltiderna. Involvera därför elevhälsan, barnhälsan eller en specialpedagog där det finns möjlighet. Det är också bra om elevhälsan eller barnhälsan fastställer kortsiktiga och långsiktiga mål för måltiderna och sedan följer upp och utvärderar dessa. I detta arbete är det viktigt med en kontinuerlig dialog och samarbete med vårdnadshavare.

Här följer exempel på anpassningar av måltidsmenyn, den psykosociala miljön och den fysiska miljön.

Att anpassa menyn

Sättet vi presenterar maten på spelar en viktig roll i att skapa en positiv måltidsupplevelse för barn och elever.

 • Informera på förhand vilken mat som ska serveras och hur den kommer att se ut. Ibland behöver en skriven matsedel kompletteras med bildstöd.
 • Om det kommer att erbjudas flera alternativ vid måltiden bör detta framgå klart och tydligt.
 • När det erbjuds blandad mat, såsom grytor bör det också finnas alternativ där maten inte är blandad.

Den psykosociala miljön

En främjande psykosocial måltidsmiljö har positiva effekter på hela skoldagen. Följande råd kan vara till hjälp:

 • I matsalen bör barnen och eleverna ha sin egna fasta platser så att de alltid vet var de ska sitta. Om något i matsituationen ska ändras är det bra att förbereda barnet eller eleven på detta.
 • Förankra alla anpassningar hos all personal kring barnen och eleverna.
 • Erbjud utbildning om barn och elever med NPF för skolmåltidspersonalen, för att skapa förståelse för vad som skapar en bra måltidssituation.
 • Prata om "anpassad kost" istället för ”önskekost”, då det inte handlar om att man önskar en speciell kost. Ordet ”önska” kan ge fel signaler.
 • Se över mattiderna så att alla elever har gott om tid för att äta och inte behöver stressa.
 • Undvik tvång och regler som att ” alla måste smaka på allt” och att "man måste äta upp det som man har på sin tallrik”. Det är viktigare att barnen och eleverna får i sig mat, än att de äter mångsidigt.
 • Arbeta med att skapa förståelse bland övriga barn och elever för att olika personer kan behöva olika anpassningar.
 • Se till att vuxna finns med vid borden under måltiden för att skapa lugn och trygghet.

Den fysiska miljön

Här är några råd för att göra den fysiska måltidsmiljön mer anpassningsbar och tillgänglig.

 • Om det större sammanhanget blir för svårt bör det finnas möjlighet att sitta i ett mindre rum.
 • Vid behov kan det vara bra att fundera på om det möjligt att dela av en stor matsal i mindre delar. Genom att använda skärmar och rumsavdelare kan miljön bli mer tillgänglig.
 • Använd visuell information för att tydliggöra olika delar av måltidsmiljön. Det kan handla om att markera var man ställer glas och porslin när man ätit klart.
 • Minska mängden ljudintryck i måltidsmiljön genom att använda ljudabsorberande material.

Publicerat 2024-04-16