Autismspektrumtillstånd (AST) i förskolan

På denna sida delar vi tips och råd kring hur du kan tänka när du planerar verksamheten i förskolan för barn med autismspektrumtillstånd.

Inom förskolan vistas barn från tidig ålder och det är naturligt att personalen möter barns olika förutsättningar för lärande och utveckling. Som personal har du säkert mött barn med det som beskrivs nedan.

Barn med autismspektrumtillstånd kan bland annat ha svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Det kan till exempel visa sig genom en annorlunda perception och utmaningar i att:

 • se och förstå sammanhang
 • förstå hur andra människor tänker och känner
 • generalisera och förutse om vad som kommer hända
 • vara flexibel
 • förstå och använda sociala kommunikation
 • planera och organisera.

Förskolans verksamhet ställer stora krav på barn med autismspektrumtillstånd. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar verksamheten.

Trygghet och relationer

I en lärmiljö som präglas av tryggt klimat kan barn lära och utvecklas. Tillitsfulla relationer ökar barnens trygghet och motivation. Det är därför en viktig del i förskolans verksamhet.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik syftar till att göra förskoledagen tydlig, tillgänglig och förutsägbar och innebär att man arbetar med tydliga strukturer i aktivitetsupplägg och med visuellt stöd.

Varje barn behöver vara trygg med svaren på följande frågor:

 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra?
 • Vad ska jag lära?
 • Hur ska jag göra?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad ska jag göra sen?

Dokumentation och kartläggning

Eftersom det är i relation till miljön och omgivningen på förskolan som behov av stöd uppstår är det lika viktigt att kartlägga miljön som att kartlägga barnets individuella förutsättningar. Ett sätt kan vara genom observationer. Barn som behöver mer än andra ska få det, utformat med hänsyn till sina behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt.

Omsorg

Förskolan har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Att erbjuda varje barn struktur, tydlighet och rutiner är ett sätt att få trygghet på förskolan.

Utveckling

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. För att kunna ge varje barn stöd och stimulans för att utvecklas mot förskolans mål behöver personalen kunskap om pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd.

Lärande

Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. För att ge alla barn samma möjligheter till samtal och reflektion kan man använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på det är tecken, bilder och foton. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. Byten av aktiviteter och lokaliteter kan vara en utmaning för barn. Att förbereda kommande aktiviteter och att visualisera tid kan underlätta.

Lek

Leken är central för barns utveckling ur många aspekter. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med de barn som behöver stöd i leken och som pedagog vara ett aktivt stöd i leken. Många förskolor har organiserat olika lekgrupper.

Wolfberg (2009) visade i studier att när barn med autismspektrumtillstånd är del av en organiserad lekgrupp utvecklar de lek, samspel och relationer med andra barn. I den organiserade lekgruppen blir barnen mer accepterande i samspelet och därmed mer inkluderande.

Publicerat fredag 20 augusti 2021