Adhd

Barn och elever med adhd har olika svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och att reglera aktivitetsnivån. En lärmiljö som kännetecknas av struktur, studiero och goda relationer underlättar deras förmåga att ta till sig undervisningen.

Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig på olika sätt under olika tidsperioder. Vissa individer med adhd har enbart koncentrationssvårigheter, andra har enbart hyperaktivitet eller impulsivitet och för en tredje grupp visar det sig inom båda dessa områden. Symtom på adhd finns alltså i tre olika varianter.

Det är få barn som genomgår en adhd-utredning redan under förskoletiden. Svårigheterna blir ofta mer påtagliga i skolåldern när kraven på koncentration och självkontroll ökar. Det blir då extra viktigt att skolan uppmärksammar behov och svårigheter som orsakas av adhd samt anpassar undervisningen och ger adekvat stöd.

Studier visar att ungefär 3,5–7 procent av alla barn och ungdomar har adhd. Det är vanligt att adhd samvarierar med andra diagnoser som språkstörning, autism och dyslexi.

Vilka svårigheter innebär adhd i förskola och skola?

Adhd visar sig som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet eller underaktivitet. Det kan innebära att barn och elever med adhd behöver stöd med att 

  • organisera skolarbetet såsom att planera, starta, genomföra och avsluta
  • organisera lek och aktiviteter
  • skifta fokus
  • vara uthållig i skolarbetet 
  • vänta på sin tur
  • vara uthållig i lek och aktiviteter. 

Hur kan undervisningen anpassas vid adhd?

Adhd kan påverka elevens möjligheter att ta till sig undervisningen. Därför behöver både lärmiljö och undervisning anpassas för att eleven ska kunna nå som långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Du som undervisar behöver tänka på att:

  • erbjuda visuellt stöd
  • tydliggöra lektionsstruktur och aktiviteter
  • tydliggöra instruktioner och arbetsmoment
  • erbjuda återhämtning.

Barn och elever med adhd har lättare att koncentrera sig i en lärmiljö som präglas av goda relationer, struktur och studiero. Individen själv kan vara en viktig källa till information om vilket stöd som fungerar.

Som pedagog har du en viktig roll i att identifiera styrkor hos barn, elever och vuxna med adhd. Genom att uppmärksamma och bekräfta individens styrkor kan du bidra till att förbättra dennes självbild och tilltro till den egna förmågan. Det kan i sin tur öka motivation och engagemang i skolarbetet.

Publicerat 2024-01-15

Stöd och råd

Kompetensutveckling

Mer från SPSM