Produktion för elever med NPF, rörelsehinder, tal- och språk­svårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning

När de kommersiella förlagen inte kan tillgodose att det finns tillgängliga läromedel till elever inom den anpassade grund- och gymnasieskolan producerar vi läromedel för denna elevgrupp. I webbutiken hittar du läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och elever med tal- och språksvårigheter.

För att ta ställning till vilka läromedel som vi ska producera utgår vi från de önskemål vi får in från lärare i olika verksamheter. Sedan behöver vi prioritera. Då utgår vi från bedömningar av vilka skolformer, ämnen och ämnesområden som har flest och störst behov. Många gånger kan vi utforma läromedlen så att de passar för fler än en målgrupp.

I utformningen av våra läromedel har vi en tydlig ledstjärna: allt vi producerar ska vara tillgängligt för eleven och ha bilder och tilltal som är åldersadekvata. Det ska med andra ord kunna vara enkelt, utan att för den skull vara barnsligt.

Vi är särskilt noga med allt som gör läromedlen lätta att tolka och förstå. Därför har vi följande riktlinjer. Ett läromedel ska ha:

  • ren och tydlig layout som skapar självständighet för eleven
  • tydliga bilder med hög konstrast och utan onödiga detaljer
  • text och bild som samverkar och förstärker varandra
  • långsam progression, tillfälle till repetition och återkommande övningsformer.

Viktig feedback från skolan

För att våra läromedel ska bli användbara utgår vi från aktuella kurs- och läroplaner och använder lärare som referenspersoner i vårt arbete.

Publicerat 2024-02-01