Hitta läromedel som möter elevernas behov

Att se till att det finns läromedel och digitala verktyg som stöttar alla elevers lärande är en viktig del av undervisningen och det specialpedagogiska stödet. Det kräver tid, kunskap och planering. På den här sidan får du och dina kollegor stöd i arbetet med att hitta läromedel som möter era elevers behov.

Läromedel ska bidra till att alla elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper och vara delaktiga i undervisningen. En förutsättning för både lärande och delaktighet är tillgänglighet, det vill säga att undervisningens innehåll är tillgängligt för elever oavsett funktionsförmåga. Läromedel som har en hög generell tillgänglighet passar de flesta elever redan från början, men när det gäller mer specifika behov behöver skolan erbjuda läromedel och digitala verktyg som har högre grader av tillgänglighet. Det handlar om två saker:

Innehållet på den här sidan är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsrådgivare. Det består av förslag på reflektionsfrågor och utgångspunkter som är avsedda att ge stöd i olika faser i skolans systematiska arbete med att skapa mer tillgängliga lärmiljöer med hjälp av tryckta och digitala läromedel.

Undersök

 • Vad vet du och dina kollegor idag om era elevers behov, när det gäller tillgängliggörande egenskaper hos läromedel och digitala verktyg? Vad behöver ni undersöka vidare?
 • Vilka läromedel har ni tillgång till och använder på skolan idag? Tänk på tryckta och digitala läromedel, samt på lärverktyg som laborativa material, lärspel, och så vidare.
 • Vilka typer av digitala verktyg använder ni idag som komplement till era läromedel: till exempel talsyntes, rättstavningsprogram eller skärmläsningsprogram?
 • Har skolan fungerade utrustning som gör att era läromedel och digitala verktyg kan användas som avsett?
 • Samtala med eleverna om hur de upplever de läromedel och digitala verktyg som de använder idag: Fungerar de? Är de enkla och roliga att arbeta med? Stöttar de lärandet? Kan eleverna använda läromedlet självständigt eller önskar eleverna få mer stöd i användandet?
 • Sammanfatta: Hur fungerar era befintliga läromedel och digitala verktyg för alla elever idag? Möter de elevens behov och ger avsedd stödeffekt i lärandet? Vad fungerar tillräckligt bra? Vilka brister kan ni se?

Diskutera

 • Hur fungerar samarbetet mellan lärare, specialpedagog och IT-pedagog när det gäller arbetet med digitala läromedel och digitala verktyg? Hur arbetar ni tillsammans när ett nytt digitalt läromedel ska introduceras?
 • Hur kan lärmiljön bli mer tillgänglig för era elever med hjälp av mer ändamålsenliga läromedel och digitala verktyg? På gruppnivå? På individnivå?
 • Hur kan mer ändamålsenliga läromedel och digitala verktyg bidra till en ökad likvärdighet och delaktighet för alla era elever?
 • Vilka delar av ämnesinnehållet finns i läromedlet? Behöver du komplettera med andra läromedel för att täcka hela ämnesinnehållet?
 • Hur kan läromedlet utgöra ett stöd för din undervisning och för elevernas kunskapsutveckling? Vilka effekter på kunskapsutvecklingen vill du uppnå med hjälp av läromedlet?
 • Erbjuder läromedlet möjligheter för alla elever att ta till sig innehållet på det sätt som de behöver?
 • Finns det tillgängliggjorda versioner av läromedlet, med egenskaper som dina elever behöver?
 • Bedömer du att funktionerna i läromedlet eller det digitala verktyget är så utformade att eleverna kan använda dem som det är avsett? Kan du själv förstå och använda alla funktioner?
 • Kan läromedlet användas på olika plattformar? Är det tillgängligt för eleven hemma, vid distansundervisning eller läxläsning?

Nedan är en sammanfattning av stöd i inköpsprocessen.

 • När och hur ska du lyfta in innehållet från ett visst läromedel och eventuell lärarhandledning i dina pedagogiska planeringar och lektionsplaneringar?
 • Hur kombinerar du i praktiken olika läromedel, anpassningar och digitala verktyg i din planering av ett visst moment, med alla elevers delaktighet i fokus?
 • Har alla elever fått tillgång till de läromedel och digitala verktyg de ska använda? Fungerar tekniken för alla?
 • Hur utövar du och dina kollegor stöd vid användning, både vid introduktionen av ett nytt material och vid fortsatt användning?
 • Hur upplever du att samarbetet mellan eleverna fungerar när de arbetar med läromedlet? Hur fungerar samarbetet mellan dig och eleverna?
 • Hur upplever du att läromedlet fungerar i praktiken för elevernas lärande? Vilka behov ser du av anpassningar?
 • Hur har läromedlet fungerat för eleverna?
 • Hur har det fungerat för lärarna?
 • Har läromedlet bidragit till mätbara effekter på elevernas kunskapsutveckling?
 • Behöver skolan få support från förlaget eller producenten av läromedlet?
 • Behöver skolan komplettera sin utrustning för att kunna använda läromedlet eller det digitala verktyget som avsett?

Publicerat 2024-01-11