Till dig som är rektor

Det är ett faktum att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och sämre förankring på arbetsmarknaden än befolkningen i stort. En förklaring till det är att många utbildningar brister i tillgänglighet. Att göra en utbildning tillgänglig är inget man kan välja eller välja bort. Skyldigheten att erbjuda tillgängliga utbildningar för vuxna med funktionsnedsättning finns tydligt formulerad i diskrimineringslagen som omfattar alla utbildningsformer, samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stöd för att öka tillgängligheten

Många utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna göra sina utbildningar tillgängliga för vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför har vi tagit fram det här webbaserade studiepaketet som bygger på skrifterna om att göra lärmiljöerna tillgängliga.

Effektiv kompetensutveckling

Effektiv kompetensutveckling av lärarlag och andra personalgrupper kännetecknas av:

  • kollegialt lärande
  • att det sker över tid
  • att den är förankrat i de lokala förhållandena
  • att rektor ger förutsättningar för genomförandet.

Det har vi tagit fasta på. Ni kan arbeta med en skrift, eller med flera skrifter i studiecirkelform över längre tid. Ni utgår från era behov och jobbar i egen regi.

Vi rekommenderar att ni avsätter sex timmar per skrift. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp.

Din roll är central

Det är du som rektor som beviljar tid och resurser till kompetensutveckling. Vi rekommenderar att du utser en person till kursansvarig och att planering och genomförande av kompetensutvecklingen sker i ett nära samarbete mellan er. Du kan också vara deltagare och på så sätt få egen kompetensutveckling tillsammans med dina medarbetare.

Målet är att ni får ökad kunskap om:

  • olika funktionsnedsättningar och deras pedagogiska konsekvenser.
  • stödinsatser och anpassningar för vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Vi hjälper dig

Du vet väl om att skolan kan ansöka om specialpedagogisk rådgivning från SPSM när ni planerar kompetensutveckling utifrån våra material? 

Publicerat onsdag 29 mars 2023