Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Att möta det som är annorlunda" (52.14) på UR:s webbplats
Gillis Herrlitz, forskare i antropologi och etnologi, föreläser på en kongress som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerade, 2012.

"Tillitsfullt klimat. Inkludering" (6.17) på Skolverkets webbplats
Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket talar om tillitsfullt klimat och inkludering.

Skrifter och webbsidor

Att studera som vuxen med funktionsnedsättning - En fördjupad studie av studerandes erfarenheter
Utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mentorshandboken - för mentorer som stödjer studenter i högre utbildning
Utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mötas - Om flerspråkighet och funktionsnedsättning i den mångkulturella skolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tillgänglighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" hittar du fler lästips och referenser.

Myndigheter och organisationer

Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se

Autismforum
www.autismforum.se

Barn- och elevombudet
www.skolinspektionen.se/beo

DHR
www.dhr.se

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Dyslexiförbundet FMLS
www.dyslexi.org

Dyslexistiftelsen
www.dyslexistiftelsen.se

Folkbildningsrådet
www.folkbildningsradet.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Funktionsrätt Sverige
www.funktionsratt.se

Hörselskadades Riksförbund
www.hrf.se

Lika Unika
www.likaunika.org

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Riksförbundet Attention
www.attention-riks.se

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
www.fub.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se

Riksföreningen Grunden
www.grunden.se

Skolverket
www.skolverket.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Svenska Downföreningen
www.svenskadownforeningen.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Svenska Epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Svenska nätverket dubbeldiagnoser
www.sn-dd.se

Svenska OCD-förbundet
www.ocdforbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet
www.angest.se/riks/

Synskadades Riksförbund
www.srf.nu

Uppdrag psykisk hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se/

 

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat tisdag 3 april 2018