Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustration av en kvinna som studerar

Läsa och reflektera

När du har läst "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi" ska du ägna särskild uppmärksamhet åt uppgifterna nedan. Ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidorna 14-16 om hur de studerande kan arbeta med texter på flera sätt. Hur skulle du kunna utveckla din verksamhet genom att använda återberättande, bilder, film, inläst, uppläst och lättläst?
  • Läs sidorna 11-13 om läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga studerande. Fundera på vad du kan behöva fråga en flerspråkiga studerande som har svårt att läsa och skriva, för att kunna prova ut bra stöd. Vad behöver du veta om tidigare skolgång, motivation, tidigare läs- och skrivupplevelser och vana av muntlig framställning, bildanvändning och tillgång till alternativa verktyg? För inspiration läs sidorna 22-23.
  • Läs faktarutan på sidan 17 om alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt stycket Skriva på dator eller pekplatta på sidorna 15-16.
  • Vilka alternativa verktyg känner du redan till? Vilka kunskaper behöver lärare och andra medarbetare ha för att kunna använda och erbjuda studerande alternativa verktyg och annat stöd? För inspiration se exemplen på sidorna 24-25.

Om du i läsningen har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

"Jag låtsas som ingenting" på UR:s webbplats (28.34)
Ett av sex program i UR:s serie Dysselecksi.

Andraspråksinlärare - Del 1 av 3

Specialläraren Cathrin Hafström. Övriga delar ligger under "Vill du veta mer?" Filmen är 18.05 minuter.

Skriva

Skriv ned dina tankar utifrån följande frågor:

  • Hur kan ni, på din arbetsplats, skapa rutiner kring utredningar av läs- och skrivsvårigheter? För inspiration se sidorna 10 och 20-21 i skriften.
  • Hur kan ni skapa rutiner för samtal med de studerande om stödinsatser? För inspiration se sidorna 10 och 18-19.
  • Hur kan ni arbeta med uppföljning och utvärdering av stödinsatser? För inspiration läs sidan 14 om att skriva loggbok.

Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat onsdag 8 februari 2017