Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustration av en kvinna som studerar

Läsa och reflektera

Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information". När du har gjort det ska du ägna särskild uppmärksamhet åt uppgifterna nedan. Ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 9 om att funktionshinder uppstår i miljön. Reflektera kring skillnaden mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.
  • Titta på checklistan på sidan 11. Välj ut fyra punkter som du tycker är särskilt angelägna att arbeta vidare med, i just er verksamhet, för att öka tillgängligheten.
  • Läs om delaktighetsmodellen på sidorna 15-16. Fundera ut sex frågor som du skulle kunna ställa till en studerande i ett samtal om hans eller hennes delaktighet i studiesituationen.
  • Läs om interkulturellt perspektiv på sidan 17. Reflektera kring vad du själv bär med dig för föreställningar, fördomar och kunskaper om vuxna med funktionsnedsättning. Är det typiskt "svenska" föreställningar tror du?

Se filmerna

Anställningen

1:36 minuter.

Delaktighet

1:36 minuter.

Tillgänglighet

1:20 minuter.

Auditiv miljö

Filmen är framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten och handlar om vikten av att skapa en god ljudmiljö i undervisningslokaler. 5:08 minuter.

Skriva

  • Fundera först på vad som är skillnaden mellan integrering och inkludering (se sidorna 12-14 i skriften).
  • Skriv om en situation, som du hittar på eller själv har upplevt, där en studerande med funktionsnedsättning blev integrerad. Skriv sedan ett alternativt scenario där den studerande är inkluderad i lärmiljön. Avsluta med en tanke om vad ett inkluderande arbetssätt ställer för krav på verksamheten på organisationsnivå.

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat fredag 27 oktober 2017