Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Introduktion

Det här studiepaketet handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Det vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Materialet kan användas för fortbildning av ditt arbetslag eller annan personalgrupp. Börja med att titta på introduktionsfilmen.

Introduktionsfilm
Introduktionsfilm. Filmen är 3 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Studiepaketet baserar sig på en skriftserie som består av sex skrifter. Den övergripande skriften utgör grunden i serien. I den finns bland annat texter om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och interkulturellt perspektiv. De andra fem skrifterna beskriver specifika stödinsatser för vuxenstuderande med adhd, autismspektrumtillstånd, lindrig utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt psykisk ohälsa.

Rekommendationen är att ni avsätter sex timmar per skrift som ni arbetar med. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp. Förslag på tillvägagångssätt finns i de texter som riktar sig till dig som är rektor respektive kursansvarig, samtalsledare eller deltagare.

Publicerat tisdag 9 oktober 2018