Fördjupad arbetsmodell

Som struktur för utveckling av ett systematiskt arbetssätt med extra anpassningar, erbjuder vi en fördjupad arbetsmodell bestående av fem faser. Arbetsmodellen är användbar oavsett var i det arbetet du befinner dig eller hur din organisation ser ut.

Fas 1: Ta del av kunskap om extra anpassningar

Läs momentets introducerande text, ta del av filmen och eventuellt förslag till fördjupning, vetenskaplig förankring och begreppsförklaringar. Vilka tankar väcker materialet? Dokumentera, undvik att göra värderingar.

Fas 2: Dekonstruera

Skapa en överblick av momentet, utveckla och utväxla idéer, nya infallsvinklar och möjligheter. Anta ett nyfiket förhållningssätt; utforska, ställ frågor, tänk och lyssna på varandra; vrid, vänd och undersök vad olika perspektiv kan innebära.

Fas 3: Rekonstruera

Omsätt tankar och idéer till beslut. Konkretisera, prioritera och omsätt tankar och idéer från fas 1 och 2 så att de blir möjliga att genomföra i din verksamhet. Utgå från behov din organisation har när det gäller extra anpassningar på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Rekonstruera den nya kunskapen till att passa din verksamhet och förutsättningar. Tänk in roller och ansvarsfördelning, möjligheter till samordningsvinster samt vilken ledning och struktur som behövs. Vad fattas i er organisation, utifrån era förutsättningar?

Fas 4: Genomför

Gör! Prova de nya strategierna i organisationen; på huvudmannanivå, i elevhälsan, arbetslaget, i undervisningen. Tänk in betydelsen av ledning, stöd och koordinering av arbetet.

Fas 5: Följ upp och utvärdera

Följ upp och utvärdera de nya arbetssätten för extra anpassningar i din egen organisation. Hur blev det i relation till de behov som fanns? Vilka behov finns nu? Följ upp och utvärdera effekterna du ser av beteenden och handlingar. Hur går ni vidare? Förändra vid behov och prova igen.

Använd gärna frågeställningarna som finns till varje moment, på det sätt du finner bäst, i de olika faserna.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017