Stödmaterial om extra anpassningar

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i skolan som rektor, pedagog eller inom elevhälsan.

I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och pedagoger själva om sitt vardagsarbete med extra anpassningar. De ger konkreta exempel som belyser deras arbetsprocess, ur olika professionsperspektiv med samarbete som tydlig framgångsfaktor.

Syftet med materialet är att inspirera. Materialet ska också fungera som ett stöd i arbetet med att få olika nivåer i styr- och stödkedjan att arbeta aktivt och systematiskt med extra anpassningar. Ytterst är förstås syftet att arbetet med extra anpassningar ger alla elever de bästa förutsättningarna för att öka sin måluppfyllelse.

Skolor som lyckats med extra anpassningar - Introduktion

En kort introduktion till lagen om extra anpassningar. I filmen deltar eleverna Hassan och Ali, lärare Reine Rahmé Rihan, rektor Catarina Borgström och biträdande rektor Peter Ernberg. Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, intervjuar. Filmen är tre minuter.

Så är materialet uppbyggt

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten deltog 2016 i Skolinspektionens kvalitetsgranskning Skolans arbete med extra anpassningar. I granskningen hade Specialpedagogiska skolmyndigheten ett särskilt ansvar för att med vårt specialpedagogiska perspektiv observera undervisningen. Fokus låg på arbetssätt och arbetsformer som tar hänsyn till elevernas behov och förutsättningar.

Erfarenheter från Skolinspektionens granskning resulterade i detta stödmaterial.

Genom filmer synliggör vi exempel från skolor som lyckats med extra anpassningar. Förslag till fördjupning, länkar och frågeställningar ger underlag för fortsatt reflektion utifrån din egen verksamhet och skolutvecklingsprocess. Det är era förutsättningar, ert nuläge och utvecklingsbehov som ligger till grund för hur du eller ni går tillväga.

Materialet består av sex moment:

Moment 1
Skolverket om extra anpassningar och särskilt stöd

Moment 2
Skolinspektionen om granskningen "Skolans arbete med extra anpassningar"

Moment 3
Hur gör man? Tre skolor om struktur, samverkan och undervisning.

Moment 4
Att utveckla en tillgänglig lärmiljö.

Moment 5
Specialpedagogiska skolmyndigheten om förutsättningar för verkliga skolförbättringar.

Moment 6
Avslutande reflektioner.

Momenten är strukturerade på följande sätt:

  • Introducerande text
  • Film
  • Förslag på frågeställningar

Materialet innehåller även förslag till fördjupning, begreppsförklaringar och vetenskaplig förankring. Där hittar du material, länkar och referenser som du kan ha nytta av då du går igenom de olika momenten.

Förslag till arbetsgång

Vi föreslår att du bearbetar materialet i den ordning som det presenteras, detta för att få bäst förståelse av sammanhanget. Till varje moment i materialet finns förslag på frågeställningar.

Vår rekommendation är att rektor, elevhälsopersonal och pedagoger tillsammans diskuterar extra anpassningar och det här materialet, om det är möjligt.

Använd gärna Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

Skolverkets publikation: Kvalitetsarbete i praktiken

Vi erbjuder även en fördjupad arbetsmodell. Den hittar du på sidan Fördjupning.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat måndag 17 september 2018