Vad finns för vuxenutbildningen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Vuxenutbildning

I vuxen ålder kan det bli aktuellt att komplettera sin utbildning, utbilda sig i ett nytt yrke, lära sig sig ett nytt språk eller bygga vidare på sina intressen. Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga möjligheter att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personlig utveckling.

Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Vuxenutbildningen måste därför anpassas efter individens förutsättningar och behov. Utbildningen ska också kännetecknas av tillgänglighet och flexibilitet i tid och rum.

Inom vuxenutbildningen finns: 

  • Komvux i svenska för invandrare (sfi)
  • Komvux på grundläggande nivå
  • Komvux på gymnasial nivå
  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

För att du som arbetar med vuxnas lärande ska kunna skapa tillgängliga lärmiljöer för dina deltagare erbjuder vi olika former av stöd och kompetensutveckling, som du kan läsa mer om på den här sidan. Det handlar om kurser, stödmaterial, läromedel och bidrag som kan göra skillnad, samt vår bemannade frågetjänst där du kan få svar på specialpedagogiska frågor.

Kompetensutveckling i olika former

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten brukar kalla oss Sveriges största kunskapsbank, för hos oss finns det gott om möjligheter för lärare och andra som arbetar i vuxenutbildningen att få ny kunskap och utveckla sin kompetens.

Kurser och aktiviteter

Vi erbjuder fortbildning i form av nätbaserade kurser, webbinarier och andra aktiviteter. Filtrera din sökning genom att specificera målgrupp, typ av aktivitet eller funktionsnedsättning. Sök bland våra kurser och aktiviteter.

Studiepaket och stödmaterial

Studiepaket vuxen är ett webbaserat material för kollegialt lärande. Det handlar om hur du och dina kollegor kan göra studiesituationen mer tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning.

Studiepaketet är uppbyggt runt sex fristående skrifter som du kan beställa kostnadsfritt från webbutiken. Den övergripande skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning utgör grunden i serien. Den behandlar ämnen som stödinsatser inom vuxenutbildningen, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriften berättar också om lagar och regler inom området utbildning för vuxna.

De andra fem skrifterna beskriver specifika stödinsatser för vuxenstuderande med adhd, autismspektrumtillstånd, lindrig utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt psykisk ohälsa.

Arbetslag och personalgrupper kan använda texterna och filmerna i Studiepaket vuxen för gemensam fortbildning. Det går bra att arbeta med en skrift eller med flera skrifter i studiecirkelform över längre tid. Ni utgår från era behov och jobbar i egen regi.

Vi har också studiepaket och stödmaterial om till exempel hörselnedsättning och språkstörning där vissa delar vänder sig till dig som arbetar med vuxna deltagare.

Vi ger dig specialpedagogiskt stöd och rådgivning

Om du har frågor eller behov av rådgivning erbjuder vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten stöd i olika former.

Fråga en rådgivare heter vår tjänst där vi besvarar dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Du kan söka bland hundratals publicerade frågor och svar i olika kategorier, eller skicka in din egen fråga. Du kan också ringa direkt till våra rådgivare.

Exempel på en fråga: "Måste man ha specialpedagog i vuxenutbildning?"
Svar: "Nej, det finns inget lagkrav på att vuxenutbildning ska ha en elevhälsa eller specialpedagog. Bestämmelserna om särskilt stöd i skollagen gäller inte för vuxenutbildning. Däremot anger skollagen att alla elever, även inom vuxenutbildning, ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande."

Vi kan också erbjuda specialpedagogisk rådgivning för lärare, speciallärare, specialpedagoger eller för dig som ansvarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare. Det gör vi för att ni ska kunna anpassa lärmiljön utifrån de behov som finns i din organisation och verksamhet.

Läs mer om vår specialpedagogiska rådgivning.

Hitta läromedel för specialpedagogiska sammanhang

I vår webbutik hittar du läromedel som myndigheten har tagit fram och anpassningar som myndigheten gjort av andra producenters läromedel. Här finns också våra rapporter, publikationer och tryckta stödmaterial. I webbutiken kan du också ansöka om anpassningar av andra förlags läromedel. I rutan på den här sidan har vi lagt in genvägar till utbudet för olika skolformer.

Hitta läromedel är vår söktjänst för läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Alla läromedel är granskade och kategoriserade efter vilka egenskaper de har utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Tips: När du letar efter läromedel: välj aktuell skolform först, därefter ämne och de egenskaper som läromedlen behöver ha för att vara tillgängliga för dina deltagare.

På inspirationssidorna i Hitta läromedel presenterar vi tips på digitala verktyg, lärarlitteratur med mera för dig som arbetar inom Särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.

På sidan Hitta läromedel som möter elevernas behov finns information och stöd för kartläggning av skolans läromedelssituation och behov, stöd för att bedöma om läromedel är ändamålsenliga, planeringsstöd vid inköp av nya läromedel.

Bidrag att söka

Vi hanterar flera olika sorters bidrag som riktar sig till vuxenutbildningen. Välkommen in med din ansökan!

Vuxna med funktionsnedsättning kan söka bidrag vid vissa studier.

Kommunala skolhuvudmän kan söka bidrag för utvecklingsprojekt. Syftet med projektet ska vara ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika arbetssätt för deltagare med funktionsnedsättning. När projektet är avslutat sprids de goda exemplen och erfarenheterna vidare av oss. Observera att kommunal vuxenutbildning är skolhuvudman och därför är behörig att söka, det är däremot inte fristående verksamheter inom vuxenutbildningen. Om en fristående aktör inom vuxenutbildningen ska genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Folkhögskolor kan söka särskilt utbildningsstöd, som är ett bidrag som syftar till att göra lärmiljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Till exempel kan bidraget användas till stödperson, tolk, vissa läromedelskostnader eller anpassning av teknisk utrustning. Det kan också användas till kompetensutveckling eller handledning för personalen.

Forskning och utveckling

Skolforskningsinstitutet har studerat individanpassad vuxenutbildning och publicerat en forskningsrapport. Vad är en bra undervisningssituation och hur påverkas elevers lärande? 

Publicerat fredag 25 november 2022