Forskning och rapporter om distansundervisning

Här sammanställer vi resultat och erfarenheter från forskning och rapporter på det specialpedagogiska området knutet till distans- och fjärrundervisning.

Rapporter om distansundervisningens konsekvenser

BRIS: Första året med pandemin – om barns mående och utsatthet

Forskningsinstitutet Ifous: Fjärr och distansundervisning ur elevperspektiv

Myndigheten för delaktighet: Distansundervisning leder till ensamhet bland elever (pressmeddelande, rapport publiceras längre fram i vår) 

Riksförbundet Attention: En undersökning om hur Covid-19 påverkar situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga 

Rädda barnen: 1 år med pandemi-analys

Skolahemma: Samlingssida Rapporter 

Skolinspektionen: Utbildning under coronapandemin i gymnasieskolan  

Skolinspektionen:Utbildning under påverkan av coronapandemin – grundskola och grundsärskola 

Skolinspektionen:Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola och tillhörande prövning 

Skolinspektionen: Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19- pandemin: Skolinspektionens centrala iakttagelser efter intervjuer med rektorer 

Skolverket: Sammanställd information om situationen hos huvudmän inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen

Skolverket: Lägesbild av situationen i gymnasieskolan med anledning av pandemin 

Skolverket: Lägesbild av situationen i komvux med anledning av covid-19-pandemin (insamling vecka 41-42) (Dnr 2020:1398)

Skolverket: Coronapandemins påverkan på Vuxenutbildningen 

Sveriges elevkårer: Uppföljande undersökning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning VT2020 

Skolverket: Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet: Enkätundersökning bland personal i skolan (Dnr: 5.1.3-2020:933) 

Skolverket: Huvudmäns planering under coronapandemin. Intervjuundersökning i juni 2020. (Diarienummer: 2020:962) 

Skolverket: Lägesbild av situationen i komvux med anledning av covid-19-pandemin (insamling vecka 41-42) (Dnr 2020:1398)

Forskning om distansundervisning

Vi har gjort en sökning av forskning som kan vara relevant utifrån den situation som vi just nu befinner oss i. Eftersom onlineundervisning av elever i grundskola och gymnasium är ett förhållandevis nytt fenomen, särskilt i en svensk kontext, så grundar sig de erfarenheter som presenteras här på amerikanska studier och, i vissa fall, studier av onlineundervisning på universitet och högskolor. Studiernas resultat bedöms ändå vara relevanta även för yngre elever i Sverige.

De generella forskningsbaserade sammanställningar, så som det stöd för onlineundervisning som publicerats på Skola hemma, överensstämmer till stor del med de resultat som vi kan se i våra specificerade sökningar:

Se gärna också det forskarsamtal som publicerats på Skola hemma som handlar specifikt om onlineundervisning för elever som har funktionsnedsättningar.

Här har vi valt att lyfta fram några aspekter som kan vara särskilt viktiga att tänka på fler elever som sedan tidigare har extra anpassningar och särskilt stöd i skolan.

Anpassningar

De anpassningar som en elev har i vanlig klassrumsundervisning, behöver följa med och tillämpas även online. Avgör behovet av anpassningar i undervisningen, och säkerställ att de görs. (Crouse, Rice & Mellard, 2018)

Användbarhet

Tänk på att säkerställa att de verktyg och material som används i distansundervisningen är användbara och tillgängliga för alla elever, även de som har någon form av funktionsnedsättning. Arbetssätt som till exempel Universal Design for Learning (UDL) kan vara hjälpsamma i att säkerställa att utbudet är tillgängligt utifrån studenternas behov. Arbetssätt som möjliggör för en elev att redovisa en uppgift på många olika alternativa sätt, till exempel skriva eller använda ljud eller bild, kan med fördel användas. (Catalano, 2014; Smith, S.J & Basham, J.D., 2014)

Struktur och tydlighet

Det är viktigt att komma ihåg att den digitala miljön skiljer sig från den fysiska miljön i klassrummet. Struktur och tydlighet blir ännu viktigare när lärare och elev inte befinner sig på samma fysiska plats. Det kan till exempel vara nödvändigt att stämma av hur arbetet går med eleverna tätare än tidigare, för att säkerställa att arbetet blir genomfört (Crouse, Rice & Mellard, 2018; Rice & Carter, 2015).

Tydliggör för eleverna vad som förväntas av dem och vad som är syftet med det arbete som görs, presentera gärna med både text och ljud, ge tydliga instruktioner steg för steg och återkoppla på de uppgifter som lämnats in. (Catalano, 2014)

Rice (2006) visade att det från elevernas sida finns några särskilda egenskaper som är viktiga att uppmuntra för att elevernas distansstudier ska bli framgångsrika. Det handlar om:

  • självständighet.
  • ansvar i relation till att avsluta skolarbete.
  • affektiv förmåga relaterad till online interaktion med lärare och andra studenter.

Ökad samverkan med hemmet

Undervisning på distans innebär förändrade förutsättningar även för elevernas vårdnadshavare när vårdnadshavaren blir den som befinner sig närmast eleven i lärandet. I många fall leder det till att vårdnadshavare får en viktig roll i att bistå i att skapa struktur i elevernas skolgång. Det kan också innebära att lärare och vårdnadshavare behöver kommunicera mer regelbundet än tidigare. (Crouse, Rice & Mellard, 2018; Smith, Burdette, Cheatham & Harvey, 2016). Graden av engagemang från vuxna har också visat sig vara avgörande för hur framgångsrik en elev är i onlinemiljön. (Rice, 2006)

Referenser

  1. Catalano, Amy. (2014) Improving Distance Education for Students with Special Needs: A Qualitative Study of Students' Experiences with an Online Library Research Course. Journal of Library and Information Services in Distance Learning. Vol. 8:1-2, 17-31
  2. Crouse, T., Rice, M. & Mellard, D. (2018) Learning to Serve Students with Disabilities Online: Teachers' Perspectives. Journal of Online Learning Research 4(2), 123-145
  3. Smith, S.J & Basham, J.D. (2014) Designing Online Learning Opportunities for Students with Disabilities. TEACHING exceptional children. Vol 46:5, 127-137
  4. Smith, Burdette, Cheatham & Harvey, 2016 "Parental Role and Support for Online Learning of Students With Disabilities: A Paradigm Shift". Journal of Special Education Leadership 29(2), September 2016, 101-112
  5. Rice, K. L. (2006). A comprehensive look at distance education in the K-12 context. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 425-448.
  6. Rice, M.F. & Carter, R.A. (2015) "'When We Talk About Compliance, It's Because We Lived It' - Online Educators Roles in Supporting Students with Disabilities". Online Learning 19 (5), December 2015, 18-36

 

Tipsa oss om forskning om distansarbete och funktionsnedsättning

Publicerat onsdag 24 mars 2021