Undervisning på distans

Vi närmar oss skolavslutning. Även i år blir avslutningarna annorlunda än vad vi är vana vid. Fram till dess fortsätter undervisning i klassrum så väl som på distans. Under våra sidor Undervisning på distans har vi samlat sådant som kan vara bra att ta del av för skolledare, lärare och vårdnadshavare. 

Skolavslutningarna denna vårtermin kommer att se annorlunda ut. Folkhälsomyndigheten uttrycker att större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas. Under dessa förutsättningar kan det vara extra viktigt att förbereda elever på hur kommande aktiviteter ser ut. Det kan vara en nödvändighet för att få en bra avslutningstid för alla elever.  

Nu är också tid för betygssättning och planering av överlämningar mellan årskurser och skolor. Läs mer om bedömning på distans och övergångar på sidan Konkreta råd.

Fler och fler rapporter och undersökningar har publicerats med lärdomar ur elev-, lärar- och skolhuvudmanperspektiv. Skolverket har lämnat en delredovisning i regeringsuppdraget att undersöka pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har bidragit till delredovisningen med en temarapport med fokus på elever i behov av stödinsatser.

Undervisning på distans som fungerar väl har en tydlig struktur och är interaktiv. Lärdomar pekar på att det är viktigt, och kanske till och med nödvändigt, att använda och utveckla varierade arbetsmetoder. Barn och elever med funktionsnedsättning och barn och elever som på andra sätt är i behov av stöd behöver särskilt uppmärksammas.  

Skolor och skolhuvudmän har olika förutsättningar och varierande beredskap för undervisning på distans och de konsekvenser det kan medföra. Detta medför omfördelning av resurser, behov av kompetensutveckling, insatser för ett riktat stöd till skolorna men också att dra nytta av de lärdomar vi gjort tidigare under pandemin. Hela styrkedjan blir involverad i arbetet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevers skolsituation samt barns förskoledag.  Förutom att leda och organisera undervisningen vid distansundervisning behöver lärare och skolpersonal också tänka på arbetet med att utveckla och upprätthålla goda relationer med sina elever och vuxenstuderande.

Bilden visar flera ritade frågetecken

Frågor och svar om undervisning på distans

Har du också funderingar på de utmaningar den nya skolsituationen kan innebära?

Illustration av en bärbar dator med tre frågetecken på skärmen

Lyckas med digitalt lärande

Vill du underlätta lärandet och göra undervisningen tillgänglig för alla? Vi delar gärna med oss av kunskapen om digitala verktyg för olika pedagogiska sammanhang.

Illustration av två händer som håller i en surfplatta. På skärmen står det: 5/2=2,5

Inspiration och läromedel

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel och digitala verktyg för några ämnen i gymnasieskolan. Läromedlen och materialet ska på ett eller annat sätt fungera för elever med funktionsnedsättning. Passa också på att söka runt på webbplatsen efter fler bra läromedel!

Inspiration kring läromedel för gymnasieskolan

Publicerat onsdag 26 maj 2021