Omslagsillustration - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Vad ingår i värderingsverktyget?

  1. Handledning
  2. Kartläggning
  3. Handlingsplan

Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Kartläggningen gör du med fördel digitalt i värderingsverktyget men du kan också göra den manuellt på papper.

Handlingsplanen gör ni efter kartläggningen för att öka tillgängligheten ännu mer i verksamheten.

Logga in i Värderingsverktyget

Lathund för värderingsverktyget (PDF-dokument, 554 kB).

Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se

För vem?

Kartläggning och handlingsplan finns för förskolan respektive för skolan och fritidshem. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå.

Hur gör man?

Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån under.

Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill.

Resultatet ligger till grund för utformningen av en handlingsplan. Som verksamhetschef har du möjlighet att jämföra din verksamhets resultat med andra verksamheter genom att markera att du vill dela resultatet.

Publicerat fredag 9 augusti 2013 Granskat måndag 23 januari 2017

Värderingsverktyget

Revidering av värderingsverktyget

Nu är ett omfattande arbete med att uppdatera och aktualisera vårt tillgänglighetsmaterial avslutat. Några nyheter:

  • Indikatorerna Delaktighet och Elevhälsa har utvecklats och finns nu inom området Förutsättningar för lärande. Barns och elevers delaktighet i att påverka sin lärmiljö samt elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet har också fått större utrymme i nya handledningen.
  • Indikatorerna Rätten till lärande och trygghet samt Språk och kommunikation har blivit mer omfattande än tidigare.
  • Inom området Social miljö har vi valt att lyfta fram indikatorer som är särskilt betydelsefulla, men som tidigare inte var så tydligt definierade.

Ambitionen är att underlätta för förskolor, skolor och fritidshem att systematiskt förbättra och utveckla lärmiljöer och göra dem tillgängliga för alla barn och elever.

Lärmaterial