Värderingsverktyget som stöd

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön. Genom att lärmiljön blir tillgänglig för alla barn och elever förbättras möjlighet till deltagande och lärande.

Det handlar om att synliggöra eventuella hinder som finns och att undanröja dessa. Materialet som innehåller en handledning, värdering av lärmiljön och underlag till handlingsplan är ett stöd för utveckling.

Handledningen

I handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning finns information om tillgänglighetsmodellen och hur självskattning kan genomföras med hjälp av värderingsverktyget. Handledningen ger även stöd till hur verksamheter kan arbeta systematiskt med utvecklingsprocessen.

Den ger också förslag på hur barn och elever kan vara delaktiga så att deras upplevelser av lärmiljön kan tas tillvara.

Varje område i handledningen har en färgmarkering som gör det lätt att hitta och använda innehållet.

Handledningen till Värderingsverktyget

Värdera lärmiljön

Förskolans eller skolans lärmiljö kan kartläggas. Kartläggningen gör du med det digitala värderingsverktyget. Det är 22 indikatorer i tillgänglighetsmodellen som värderas. Färgmarkeringen för indikatorerna och handledningen återfinns i det digitala verktyget.

Det finns ett påstående för varje indikator som bedöms utifrån fem nivåer.
Det går att sammanställa resultaten från flera enskilda värderingar till ett verksamhetskonto. Där kan man få ett samlat resultatet från alla på en skola.
Information om hur inloggningskonto och verksamhetskonto skapas kan du läsa om i lathunden.

Logga in i Värderingsverktyget
Lathund för Värderingsverktyget (PDF-dokument, 855 bytes)

Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se

Handlingsplan

När resultaten har bearbetats och utvecklingsområden identifierats kan dessa indikatorer markeras i den digitala resultatsammanställningen. De markerade indikatorerna utgör underlag för den mall för handlingsplan som kan skapas i verktyget. I handlingsplanen kan verksamheten ta fram mål, åtgärder och uppföljning för att förbättra lärmiljön. I handledningen finns stöd om hur detta kan gå till.

Handlingsplan förskola
Handlingsplan skola och fritidshem (PDF-dokument, 478 bytes)

Systematisk uppföljning och utveckling

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger möjlighet att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av lärmiljön. Genom att personalen gör återkommande självvärderingar av lärmiljön, att barns och elevers upplevelser tas tillvara och att mål och åtgärder följs upp och utvärderas, leder detta till en succesiv förbättring.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i handledningen samt i Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete- för skolväsendet.

Publicerat fredag 9 augusti 2013 Granskat tisdag 11 september 2018