Ute

Barn och elever har behov av att fylla på sin energi för att kunna koncentrera sig och behålla fokus vid inlärningen. Skolan behöver en utemiljö som gynnar det.

Skolans utemiljö ska precis som innemiljön ge stöd till pedagogisk verksamhet. Där ska finnas utrymme för fysisk aktivitet, socialt samspel, avskildhet, vila och eftertanke – och till egen aktivitet. Den bör ha delar av natur och områden som inte är tillrättalagda. Den bör vara åldersadekvat, framkomlig och säker. Utemiljön behöver dessutom ge skydd för väder och temperaturer.

Att tänka på:

  • Utemiljön bör vara bullerskyddad.
  • Att luftkvaliteten är bra.
  • Undvik starkt allergiframkallande och giftiga växter.
  • Marken är fri från föroreningar.
  • Planteringar, trappor och belysning får inte försämra elevers möjlighet att vistas ute.
  • Vid pedagogiska aktiviteter ute kan eleverna behöva samma hjälpmedel som inne. Till exempel kan en portabel hörselteknisk utrustning vara lösningen.

Förskolans gård

Förutom skolans krav på utemiljö behöver förskolans gård stimulera till lek. Lekmiljöerna kan beskrivas i tre zoner – den vilda, den vidlyftiga och den trygga. Zonerna erbjuder fler och mer varierade lekmöjligheter efter hand som barnen utvidgar sitt territorium. Närmast huset finns den trygga zonen, längst ut ligger den vilda zonen och där emellan finns den vidlyftiga zonen. Mellan dem ska barnen kunna röra sig fritt.

Förskolegården behöver ha en varierad topografi, en blandning av ytor med naturlig eller planterad vegetation som går att leka i. Växter som på olika sätt kan användas i den pedagogiska verksamheten och som stimulerar sinnesintryck och upplevelser ger ett mervärde till gården.

Integrera lekutrustningen i landskapet

Naturliga partier av gårdens landskap kan används som lekutrustning. Att integrera lekutrustningen i landskapet tillför ytterligare en dimension, både till landskapet och till lekupplevelsen. Exempelvis att en rutschkana läggs i en kulle. Om rutschkanan integreras i en backe behövs ingen stege, vilket är bra också ur tillgänglighetssynpunkt.

Att förstå sin omvärld

På en gård med stor variation finns det en naturlig föränderlighet som skiftar hela året och ökar förståelsen för kretsloppet. Även löst material för konstruktionslek med exempelvis vatten och sand, eller odlingar ger möjlighet att undersöka och påverka.

Samspel mellan ute och inne

Direktkontakten med utemiljön genom fönster gör det lätt att flytta ut den pedagogiska verksamheten. Utformningen av utemiljön behöver beaktas redan i början av byggprocessen för att samspelet mellan ute och inne ska kunna utvecklas och utnyttjas maximalt.

Litteraturtips

Svennberg, Mia och Teimouri, Mania (red) (2010) Barns rätt till staden. Movium och Göteborgs Stad. 

Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö

Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat torsdag 26 november 2015