Illustration av tre trianglar med pilar emellan sig. I den första triangeln står det: Tillgänglighet. I den andra står det: Inkludering. I den tredje står det: Delaktighet.

Den här bilden illustrerar att begreppen både är fristående och påverkar varandra. De är fristående så till vida att vart och ett av begreppen vilar på lagar och konventioner. Begreppen kan varken rangordnas eller väljas bort.

Tillgänglighet, delaktig­het och inkludering

Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

Tillgängliga lärmiljöer – ett främjande arbete

Tillgänglighet innebär att verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Att lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att kunna utveckla inkluderande verksamheter.

Delaktighet - lyssna på barnet

Tillgänglighet är i sin tur en viktig aspekt av delaktighet. Om inte lärmiljön är tillgänglig så är det svårt att vara delaktig. Delaktighet handlar också om att vara erkänd och att skapa förutsättningar för deltagande i lärmiljön, att vara en del i ett sammanhang och i en gemenskap, det vill säga samhandling. För att vara delaktig krävs också att bli lyssnad på och att få uttrycka sin åsikt och sitt engagemang. Barns och elevers erfarenheter och åsikter bidrar i sin tur till att utveckla såväl tillgängliga lärmiljöer som verksamhetens inkluderingsförmåga.

Inkluderande verksamhet tillvaratar mångfald

Att arbeta med inkludering i förskola och skola innebär att tillvarata den mångfald och de olikheter som finns inom verksamheten genom att se till allas lika värde och rätten till en likvärdig utbildning med respekt för individen. Vilka faktorer och förmågor som krävs i verksamhetens organisation och hur framgångsrik den är, kan benämnas som verksamhetens inkluderingsförmåga. För att driva den demokratiska processen vidare krävs insikt om hur den egna verksamheten fungerar för barn och elever. Detta förutsätter att verksamheten utvecklar tillgängliga lärmiljöer och har ett främjande arbete kring barns och elevers delaktighet.

Publicerat onsdag 29 juli 2020