Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av världens många visuella-gestuella språk. Det bygger på handrörelser, handformer, ansiktets mimik, blickriktning, munrörelser och kroppshållning simultant.

Teckenspråket har uppstått och utvecklats spontant i samspel mellan människor som är döva. Teckenspråk är inte internationellt utan det finns cirka 160 olika teckenspråk i hela världen. I Sverige använder vi det svenska teckenspråket.

Teckenspråk för vem

Teckenspråket är det språk som används av de flesta personer som är döva. Att få undervisning på det svenska teckenspråket är en naturlig väg till att lära sig svenska. Båda språken kan utvecklas parallellt. Det gäller att ha ett fungerande kommunikationsspråk där förklaringar kan ges och jämförelser mellan språken kan göras.

Många personer med hörselnedsättning har också stor nytta av att kunna svenskt teckenspråk i olika sammanhang. Att lära sig att använda tolk gör att tillgängligheten och delaktigheten ökar för den som inte hör i alla sammanhang. Många med hörselnedsättning har större möjligheter att även klara högre studier när teckenspråkstolk kan användas.

Synliga signaler i teckenspråket

Själva kärnan i teckenspråket är att använda synliga signaler som man tar emot med ögonen till skillnad från det talade språket där man tar emot ljudsignaler via öronen. Teckenspråk utnyttjar händer, ansikte och övre delen av kroppen för att skapa meddelanden. Trots att rösten inte används har även munrörelser en mycket stor betydelse. Grammatiska signaler förmedlas via rörelser i ansiktet, kroppshållning och blickriktning.

Hela kroppen används till uttryck

Teckenspråk är ett simultant språk som kan ge uttryck för många signaler samtidigt. När tecken utförs i en viss ordning och i ett visst läge ska också signaler i ansiktet och kroppens läge förmedlas. Signalerna i ansiktet kan bestå av höjda eller sänkta ögonbryn, rynkad näsa, uppdragen läpp, speciella munrörelser och allt detta sker i samspel. Likaså spelar längden på utförda tecken in.

Handalfabetet består av olika handformer vilka motsvarar alfabetets samtliga bokstäver. När man bokstaverar ord är det ett lån från svenskan. Man brukar bokstavera namn men när det gäller personnamn används ofta persontecken vilket är speciellt för den teckenspråkiga kulturen.

När en elev ska lära sig teckenspråk är det bäst att göra det i samspel med en fullt teckenspråkig person. Att lära sig teckenspråk via ritade bilder kan orsaka missförstånd, eftersom den manuella delen av ett tecken utförs med en tredimensionell rörelse. Ett tecken är inte bara en rörelse, du kan till exempel inte teckna glad och se sur ut.

Teckenspråk finns också i en taktil form där handrörelserna avläses med känseln. Det taktila teckenspråket används av personer med dövblindhet.

Lästips och lära mera

Publicerat måndag 14 november 2022