Ämnet idrott och hälsa

Idrott och hälsa är ett ämne som kan upplevs på väldigt skilda sätt av olika elever. För en del är idrott och hälsa det bästa och roligaste ämnet, medan andra elever kan uppleva stor oro och osäkerhet i och omkring undervisningen. Här får du stöd när det gäller förhållningssätt och strategier för att skapa trygghet och tillgängliggöra undervisningen för alla elever.

Tillit och tid

För att eleven ska vara trygg och få möjligheter att vara delaktig behöver du som lärare och din elev med funktionsnedsättning skapa en tillitsfull relation och avsätta tid för samtal. Det möjliggör att få en förståelse för vad elevens funktionsnedsättning kan innebära, så att ni tillsammans kan samtala om hur aktiviteter och undervisning kan anpassas. Tillit och samtal behövs också för att eleven ska utveckla tilltro till sina förmågor och för att skapa en gemensam förståelse för hur ni ska arbeta mot mål och syfte med ämnet, men också för att ge eleven förutsättningar att visa sina kunskaper på ett ändamålsenligt sätt.

Stöd till dig som är lärare

Du som lärare ska känna att du har möjlighet att få stöd av specialpedagog eller någon annan i elevhälsan. Du kan även behöva mer tid till planering och specifik kompetensutveckling för att vara trygg och ha den kunskap som behövs om fungerande pedagogiska strategier, anpassningar och särskilt stöd utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Här är dialogen med rektor och elevhälsa viktig.

Tillgängliggöra undervisningen

Att tillgängliggöra en lek eller en aktivitet kan innebära att eleverna får möjlighet att välja olika redskap, material eller aktiviteter som ett led i att differentiera undervisningen. Det kan också handla om att förändra förutsättningarna i exempelvis en lek, ett spel eller i dansundervisningen.

  • Kan du till exempel utgå ifrån en lek eller en dans där alla sitter?
  • Kan eleverna få olika uppgifter i en grupp – kanske både praktiska och teoretiska – som gör att deras olika styrkor kan synliggöras?

Genom att förändra förutsättningarna i en aktivitet kan du möjliggöra för fler att lyckas. Det öppnar också för möjligheter till viktiga samtal om olikheter och kring att tänka normkritiskt.

Som ett stöd för din planering och för att tillgängliggöra undervisningen kan du använda dig av aktivitetshjulet.

Förhållningssätt

Utifrån möten med elevers egna berättelser om hur undervisningen fungerar eller inte fungerar togs dessa exempel fram för att synliggöra skillnaderna i bemötande och förhållningssätt.

Fundera på vad konsekvenserna blir för eleven, utifrån vilket förhållningssätt du väljer. De här exemplet är hämtat ur boken Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel, Varsam förlag (2013). Illustrationen är gjord av Karin Wilkensson.

Tre lärare med varsin pratbubbla som beskriver olika förhållningssätt, texten i pratbubblorna återges i texten under bilden
  1. Idag ska vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. På varje station har jag hittat på ett alternativ till dig Kalle, så att du också kan vara med.
  2. Idag ska vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. Kalle, du och Lisa (assistent) kan väl se vad du kan vara med på, annars får ni hitta på något själva.
  3. Idag ska vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. På varje station finns ett par olika övningar att välja på, så att alla hittar någon övning som passar...

Litteraturtips

I boken Visst kan alla vara med - i idrott, lek och spel, lyfts en helhetssyn på elevers utveckling och lärande. I boken finns förslag på anpassningar så att alla elever kan uppleva rörelseglädje och aktivitetslust.

Boken Alle till idræt ger tips och inspiration för att arbeta inkluderande i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Publicerat onsdag 8 februari 2023