Matematik

Att kunna räkna och hantera matematik påverkar både den egna självbilden och den personliga utvecklingen. Undervisningen är nyckeln till att barn och elever ska utveckla sina matematiska förmågor.

Att planera och utforma undervisningen i matematik där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar är en utmaning. Här krävs samverkande stödinsatser och förutsättningar för kollegialt samarbete. Som stöd i detta arbete hittar ni inspiration och konkreta förslag på hur ni kan planera och utforma undervisningen utifrån respektive skolform.

Matte är kul när man fattar

Alla elever befinner sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling. Utmaningen för dig som pedagog är att utifrån varje individs förutsättningar skapa meningsfulla utmaningar i ett lärande samspel. Matematisk förståelse byggs från ett konkret sammanhang till att senare hantera abstrakta begrepp som tal och siffror.

Orsaker till att lärandet avstannar eller leder till fellärande beror ofta på att den matematiska förståelsen inte är tillräckligt befäst på en konkret nivå. I boken Matematikverkstad: En handledning för laborativ matematikundervisning förs resonemang kring detta samt ges konkreta exempel på hur du kan planera din undervisning med de yngsta eleverna.

Synliggör kunskapsprocessen

Ett sätt att systematiskt arbeta med stödjande strukturer och synliggöra lärandet är att eleverna får dokumentera och reflektera över det egna lärandet. Detta ökar möjligheterna för eleverna att återkalla sina erfarenheter vilket är ett stöd för att befästa kunskaperna i matematik.

Det finns ett flertal böcker där det ges exempel på konkreta strategier för hur du i din undervisning kan utveckla stödjande strukturer som synliggör elevernas lärande som i sin tur kan utgöra grunden för den fortsatta planeringen av matematikundervisningen. 

I årskurserna F-3 är garantin för tidiga stödinsatser ett stöd för dig som lärare. I garantin ingår Skolverkets nationella material Hitta matematiken och Bedömningsstöd i taluppfattning, som stöd för att kartlägga och bedöma elevernas matematiska tänkande. Genom samråd med personal med specialpedagogisk kompetens planerar och genomför du sedan insatser för de elever som är i behov av stöd.

Litteraturförslag

Boaler, J. (2017) Matematik med dynamiskt mindset Natur & Kultur
Dweck, C. (2015) Du blir vad du tänker Natur & Kultur
Jönsson, A. (2010) Lärande bedömning Gleerups
Lundahl, C. (2011) Bedömning för lärande Norstedts
Rystedt, E., Trygg, L. (2013) Matematikverkstad: En handledning för laborativ matematikundervisning
William, D., Leahy, S., Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker (2015) Natur och Kultur

Förskoleklassen- ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Publicerat fredag 26 augusti 2022