Flicka med mattebok

Matematik

Matematik finns överallt i vardagen och i samhället. Att kunna räkna och hantera matematik är en färdighet och en mänsklig rättighet som påverkar både den egna självbilden och den personliga utvecklingen.

Grunden läggs i förskolan

Redan i förskolan är ett systematiskt förebyggande arbete avgörande för elevers möjlighet att lyckas i matematikarbetet. Förskolebarnen blir i lekens form medvetna om matematiken runt omkring dem och behöver möta förskollärare som pedagogiskt stimulerar deras matematiska lekande på olika sätt.

Kommunicera grundläggande matematiska begrepp i barnens miljö. Då utvecklas barnets antalsuppfattning samt förståelse för mönster och samband. Barnen lär sig att jämföra, mäta och sätta ord på tankar och förstå vad matematiken kan användas till.

Lärande och lärmiljö

Problemlösning i matematik kännetecknas av att det inte finns en enda väg fram till rätt svar. Det finns alltid flera val hur problem kan lösas. För att komma fram till lösningen måste eleven tänka efter, pröva sig fram och reflektera, ibland på egen hand och ibland tillsammans med andra. Skolans uppgift blir att möta denna mångfald i matematikundervisningen.

Det är viktigt att du som pedagog uppmuntrar elevens kreativitet och för en dialog med eleven om hur denne har tänkt för att nå lösningen. Ett gott specialpedagogiskt arbete i matematikundervisningen handlar om att stödja ett varierat sätt att lösa problem.

Man kan inte vänta och tro att en svag antalsuppfattning enbart är kopplad till mognad. Här krävs genomtänkt undervisning med bra laborativa material.

Ett exempel på laborativt material är Numicon. Konceptet kommer ursprungligen från Storbritannien och har introducerats i Sverige med stöd från SPSM. Att ta del av den engelska webbplatsen för Numicon är också att rekommendera. Där finns många tips och filmer som kan stödja dig i din undervisning.

Delaktighet och gemenskap

Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap, i en klassrumsmiljö där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. En elevs lärande och utveckling är beroende av att skolan uppmärksammar individuella förutsättningar och ger ett bra pedagogiskt och didaktiskt stöd.

Ibland kan en-till-en-situationer vara viktiga i undervisningen, om eleven inte utvecklar förståelse för den grundläggande aritmetiken. Detta kan ske såväl inom klassens ram som i lugna stunder i mindre grupper, beroende på vad som är bäst för eleven.

Alternativa verktyg och anpassade läromedel

Erbjud alternativa lärverktyg och anpassade läromedel. Alternativa verktyg möjliggör att mer tankekraft kan läggas på matematiskt processtänkande.

Miniräknaren och datorn kan utföra mycket av räknandet, men eleven måste själv kunna tolka det matematiska innehållet på ett rimligt och bra sätt. Detta ökar möjligheten att nå målen för sin utbildning.

Vad som passar den enskilda individen, går inte att uttala sig om generellt. Det beror på behov, förutsättningar och situation. Samtala med eleven och vårdnadshavare om vad som fungerar. Du kan läsa mer om alternativa verktyg i det matematiska lärandet.

Frågor att fundera över i lärandet:

 • Hur gör jag när jag går igenom nytt stoff?
 • Passar det elever i matematiksvårigheter?
 • Kan jag ge instruktioner och information med matematiskt innehåll, både skriftligt och muntligt samt gärna med en bild?
 • Sammanfattar och repeterar jag vid flera tillfällen?
 • Kan vi använda flera sinnen vid laborativt arbete?
 • Hur skapar jag flexibilitet vid redovisningstillfällen?
 • Hur kan vi arbeta med interaktiva skrivtavlor?
 • Hur underlättar vi elevens läxläsning?
 • Finns matematikboken som e-bok?
 • Vilka alternativa lärverktyg finns tillgängliga?
 • Hur kan vi tillsammans med eleven välja utvecklande pedagogiska dataprogram?
 • Hur kan jag tillsammans med eleven förstå vilka strategier som passar henne eller honom bäst?

Stöd eleven i att bearbeta och tolka information

Att bearbeta och tolka information som har matematiskt innehåll kan vara extra svårt, då mycket av denna information i samhället presenteras skriftligt. Här gäller det att skilja på text som är skriven med bokstäver eller siffror. Med andra ord – att skilja räknesvårigheter från läs- och skrivsvårigheter.

Var aktiv i din dialog i att räkna och lösa matematiska problem. Samtala om hur en matematisk information kan tolkas på skilda sätt i olika matematiska sammanhang.

Gör den matematiska informationen tillgänglig för eleven:

 • Ge eleven tillgång till egen lärobok där det kan göras understrykningar och markeringar.
 • Välj ut Rika matematiska problem - kvalitet före kvantitet.
 • Fokusera inte enbart på matematikboken, utan använd även matematik som finns naturligt runt eleven och som kan motivera till nytt lärande.
 • Ge tillgång till laborativa material.
 • Använd alternativa verktyg, till exempel e-böcker, miniräknare och dator.
 • Ge stöd att hitta det egna sättet att lösa matematiska problem.
 • Ge stöd att hitta strategier för att flexibelt redovisa matematiska uppgifter. Variera mellan muntlig, skriftligt, visa upp konkret och rita.

Vid provsituationer

Ge eleven möjligheter till förlängd tid samt muntliga prov. De alternativa lärverktyg som används i undervisningen bör också finnas till hands när proven görs. Detta gäller såväl bilder som stöd, laborativa material, miniräknare och datorer.

Läs mer om anpassning vid prov på Skolverkets webbplats.

Elevers lärande

I en tillgänglig skola finns möjligheten till flexibilitet och mångfald när det gäller att räkna och lösa matematiska problem. Det handlar exempelvis om att läromedel och matematisk information är utformade på ett tillgängligt sätt. Men det handlar också om att elever ges möjlighet att lösa matematiska problem på skilda sätt med hjälp av varierande redskap.

Viktigt att fokusera på:

 • Pedagogers kompetens att kartlägga matematiksvårigheter och sedan koppla åtgärderna till ett åtgärdsprogram.
 • Genomtänkt undervisning för att utveckla elevens antalsuppfattning och tidsuppfattning.
 • Att ge stöd att hitta strategier för att hantera matematiska problem.
 • Att utveckla en förståelse för om svaret är rimligt.
 • Ge möjligheter att använda alternativa verktyg i lärandet.
 • Ge tid och skapa dialog om att räkna och lösa problem.
 • Ge stöd att planera och strukturera skolarbetet.
 • Underlätta vid behov genom att få en uppgift uppläst, så att tankekraften kan läggas på problemlösningen.

Gör eleven delaktig i planeringen

Genom matematisk problemlösning tränas logik. Minskar självförtroendet och motivationen när det gäller lärandet i matematik kan fler skolämnen påverkas. Du behöver insikt om elevens starka och svaga sidor för att kunna stödja elevens motivation.

Elever vet efter några år i skolan hur de lär sig bäst. När du planerar en elevs undervisning är elevens delaktighet av stor vikt. Försök att gemensamt komma fram till vad som fungerar bäst i olika situationer.

Samverka med hemmet

Låt föräldrar vara aktivt delaktiga i barnens lärande och ge dem information om hur utvecklingen går. En god dialog mellan skolan och hemmet av största vikt. Inte sällan är det svårt för föräldrarna att stödja sitt barn med matteläxorna. Genom att få en bra diskussion mellan föräldrar och lärare om vem som gör vad skapas en bra struktur för eleven.

Vill du få fördjupad information om matematiksvårigheter? Ta del av vår lista av relevant litteratur i ämnet.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 26 januari 2017

Urval av våra läromedel

 • Extra räkneövningar till Jag handlar

  Extra räkneövningar till boken Jag handlar. Här får eleven möjlighet att träna mera på att räkna pengar och få en uppfattning om vad olika varor kostar. På varje sida visas en vara där priset finns

 • Räknerim 1, 2, 3, 4 och 5

  Rim för siffrorna 1 till 5, med enkla, korta texter och illustrationer. Bilderna ger möjlighet att träna antalsuppfattning. I slutet av varje häfte återges siffrorna som tecken.

 • Tänk och Räkna 6b

  I Tänk och räkna 6b inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter

 • Tänk och Räkna 4a

  I Tänk och räkna 4a inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns  angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från