Illustration: En flicka står och håller i en bok.

Strukturerad fonem- grafemkoppling

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har utvärderat tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Rapporten visar bland annat att den metod som på engelska kallas phonics, är den som ger bäst resultat när det gäller en god läsutveckling. Begreppet phonics har översatts som strukturerad fonem- grafemkoppling och vi ska ge en kort översikt över vad det innebär.

Strukturerad träning av kopplingen fonem – grafem kan förklaras med att kopplingen mellan språkljud och bokstav tränas systematiskt. Det kan till exempel ske genom en läs-lära som bygger på phonics 

Förskolans språklekar som främjar den fonologiska medvetenheten är en viktig utgångspunkt för kommande läsinlärning.   

Varje bokstavsljud är viktigt

Phonics har sin utgångspunkt i ljuden i det talade språket, och kopplingen mellan ljud och skrivna tecken. Den har i Sverige kallats ljudmetoden, eller den syntetiska metoden. Inom phonics-traditionen lägger man stor omsorg på att träna bokstäverna och öva den fonologiska medvetenheten. Inlärningen sker stegvis och med ett moment i taget. Eleverna ska bli säkra på varje bokstavs form och ljud, först därefter övas sammanljudningen.

Inlärningen sker stegvis och med ett moment i taget. Eleverna ska bli säkra på varje bokstavs form och ljud, först därefter övas sammanljudningen.

I vårt studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 kan du läsa mer om strukturerad lästräning. I filmen nedan från studiepaketets moment 4 finns en sammanfattning och beskrivning av avkodningens grunder.

Läsningens grunder i praktiken – avkodning

Filmen handlar om hur lärare kan stötta avkodningsutvecklingen. Till en början kan det handla om att ljuda, arbeta med grovmotoriska rörelser eller handalfabetets tecken, och senare om att uppmärksamma hur ord är uppbyggda av morfem. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 6:30 minuter.

Publicerat tisdag 9 mars 2021