Rätt till extra anpassningar och särskilt stöd

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

ur Läroplan för grundskolan sid 8

Extra anpassningar

Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen. Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för elevens individuella behov. Dessa anpassningar ska göras skyndsamt och utvärderas kontinuerligt.

Så här säger Skollagen, 3 kap 5a§:
Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, och inte annat följer av 7 §, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Rätt till särskilt stöd

Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Om det framkommer att en elev inte kommer att nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, trots att stöd getts i form av extra anpassningar ska detta anmälas till rektorn.

Det särskilda stödet beskrivs i ett åtgärdsprogram.

Alla ska få möjligheter att utvecklas så långt som möjligt

Skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. Eleven ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även elever som lätt når de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.1 kap. 4 § skollagen

Regleras i skollagen

Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kapitlet skollagen.

Gäller alla huvudmän

Skolans bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller både för statliga, kommunala och fristående skolor.

Läs mer om delaktighet och inkludering och allas rätt till tillgänglig utbildning i skriften "Visst har jag rätt att..." – en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning som finns att beställa på Unga funkisars webbplats.

Stöd i förskolan

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Läroplan Förskolan, sid 5

Bestämmelserna för förskolan finns i 8 kapitlet skollagen.

Publicerat måndag 8 maj 2023