Rätt till utbildning och rättigheter inom utbildningen

Rätten till utbildning gäller alla. Vilka de rättigheterna är beskrivs i barnkonventionens artikel 29, funktionsrättskonventionens artikel 24 och i skollagen.

FN:s barnkonvention, artikel 29 handlar om barns rättigheter i utbildning. Alla barn ska få möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. 

I Funktionsrättskonventionen, artikel 24, står det att staten ska säkerställa rätten till utbildning, utan diskriminering. Utbildningssystemet ska bidra till livslångt lärande och vara inriktat på att alla ska nå sin fulla potential med en känsla för värdighet och utveckling av personlighet.

Rättigheterna innebär att du som har ansvar för utbildning också ansvarar för att personer med funktionsnedsättning har lika villkor som andra. Målet är fullständig inkludering. 

  • Utbildningen ska vara anpassad och ge stöd.
  • Lärmiljöerna i utbildningen ska utformas så att alla barn och elever får kunskap och social utveckling. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra få tillgång till en inkluderande utbildning av god kvalitet.

Om ansvar och skyldigheter

Du som är förtroendevald eller arbetar inom utbildningsområdet har både ett ansvar och en skyldighet att respektera rättigheter som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har enligt konventioner och lagar.

Rättigheterna kan användas som stöd i utveckling av verksamheten. Det som behövs är en gemensam grund där ni gemensamt förstår vad allas lika värde och lika rättigheter innebär. I verksamheten behövs olika roller med kunskap och insikt om förutsättningar för att kunna utforma en utbildning som erbjuder likvärdiga villkor. 

Om rättigheter i skollagen 

Du som arbetar i utbildningsverksamheter ska känna till rättigheter och skyldigheter. I skollagen beskrivs det ansvar som skolhuvudmannen och rektor har, medan det ansvar lärare och annan personal har tas upp i läroplanerna. 

"Utbildningar inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolformerna ska främja utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare."

SFS 2010:800, Kap 1 §4

Om diskriminering

Du som har ansvar i utbildning måste känna till rättigheter och lagar om diskriminering. 

Diskriminering kan handla om att personer med funktionsnedsättning inte ges möjlighet att delta fullt ut i utbildningen. 

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunderna är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Du kan läsa mer om förskolans och skolans ansvar på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Skollagen hänvisar till diskrimineringslagen. I skollagen står det också att var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Du kan läsa om stöd för ökad tillgänglighet på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Publicerat tisdag 9 november 2021