En illustration av fyra personer som står runt ett bord och diskuterar

Dialogduken som webbsida

Här kan du ta del av dialogduken som webbsida. Dialogduken i pdf-format påminner till utformningen om en spelplan med åtta rutor. Deltagarna går från ruta till ruta i en bestämd ordning. I rutorna finns diskussionsfrågor, länkar till filmer och länk till en ljudfil, som också finns som en textfil. Här har vi lagt innehållet från de åtta rutorna som text direkt på webbsidan, filmerna finns här på webbsidan och det finns en länk till ljudfilen.

Dialogduken är framtagen av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Reflektera enskilt 12 minuter inför varje samtal.

1. Rätt stöd i rätt tid!

Tidsåtgång

Samtal 20 minuter

Samtala om

Vad betyder rätt stöd i rätt tid för dig?

 

2. Bedömning för att möjliggöra lärande

Tidsåtgång

Film cirka 7 minuter

Samtal 15 minuter

Se filmen

Bedömning för att möjliggöra lärande

Skolverket, 17 december 2020.

Samtala om

  • Från vilka olika underlag, exempelvis egna observationer och kartläggnings- och bedömningsmaterial, bedömer du elevernas kunskapsutveckling?
  • Hur använder du underlagen vid planering av den fortsatta undervisningen?

3. Utveckla undervisningen tillsammans

Tidsåtgång

Film cirka 8 minuter

Samtal 15 minuter

Se filmen

Utveckla undervisningen tillsammans

Samtala om

  • Hur arbetar du för att eleverna ska bli delaktiga i undervisningen och i stödinsatserna?
  • Hur gör ni för att tillsammans utveckla stödinsatserna så att de ger förväntad effekt?

4. I vilken grad har jag anpassat undervisningen efter mina elevers behov?

Tidsåtgång

Reflektera enskilt 1 minut

Vad tror du dina elever skulle svara?

5. Exempel om kartläggning och undervisning

Tidsåtgång

Läs eller lyssna 2 minuter

Samtal 20 minuter

Exempel Kartläggning och undervisning i förskoleklass

Länk till ljudfil med exemplet uppläst

Ni är lärare på en F till 6-skola med 400 elever. I er klass går det 25 elever. Det är hösttermin och ni har genomfört stora delar av Hitta språket och Hitta matematiken.

När det gäller Hitta språket och aktivitet 2, Vi lyssnar och berättar, har ni observerat alla 25 eleverna i klassen. I kartläggningen har det framkommit att två elever ännu inte visar intresse för högläsning. Ni har också noterat att tre elever ännu inte kan delta i samtal om text och bild och att sex elever ännu inte kan återge ett händelseförlopp. I samband med kartläggningen har ni också uppmärksammat att fem elever kommit längre i sin utveckling och kan resonera om innehållet och så vidare.

Ni ska nu planera hur ni framöver kommer att arbeta med högläsning i klassen för att möta alla elever. Fundera över hur ni kan arbeta inför, under och efter läsningen.

Samtala om

  • Planera hur du kommer att arbeta med högläsning i klassen för att möta alla elever. Fundera över hur du kan arbeta inför, under och efter läsningen.

6. En undervisning som möter alla elever

Tidsåtgång

Film cirka 9 minuter

Samtal 15 minuter

Se filmen

En undervisning som möter alla elever

Skolverket, 11 december 2020.

Samtala om

  • Vilka fördelar ser du med att erbjuda eleverna en varierad undervisning?
  • Ser du några utmaningar med arbetssättet?

7. Skapa kontinuitet i elevens lärande

Tidsåtgång

Samtal 15 minuter

Samtala om

  • Vilken sorts information till mottagande lärare gynnar elevernas utveckling och lärande?
  • Hur gör du eleverna delaktiga i detta arbete?

8. Utvecklingsområden för att ge rätt stöd i rätt tid

Tidsåtgång

Samtal 20 minuter

Samtala om

  • Vad behöver vi på vår skola utveckla för att säkerställa att eleverna får rätt stöd i rätt tid?

Citat

"Det här vill jag göra i min undervisning redan imorgon..."

"... och det här behöver jag göra på längre sikt."

Publicerat tisdag 23 mars 2021