Systematik i arbetet på Hagaskolan i Varberg

Hagaskolans systematiska arbete med garantin för tidiga stödinsatser fördelas över läsåret med hjälp av ett så kallat årshjul. Inom den strukturen finns bestämda tidsperioder, vilka benämns som hållplatser, då bedömning utifrån obligatoriska bedömningsunderlag genomförs och analyseras. Mötena där resultatet analyseras och diskuteras kopplat till undervisningen och elevernas behov av stödinsatser kallas analyssamtal.

Deltagarna i filmen lyfter särskilt att detta sätt att arbeta har inneburit en ökad trygghet och bekräftelse för lärarna i deras arbete samt ett utvecklat samarbete mellan skolan och fritidshemmet. Arbetssättet har bidragit till att det blivit lättare att reflektera över sin undervisning och att ta hjälp av varandra på ett medvetet och prestigelöst sätt. Det hjälper dem att få en hel bild av gruppens och enskilda elevers behov och bidrar till en ökad likvärdighet och säkerhet i planering av undervisning, bedömning och när det gäller att tidigt identifiera stödinsatser.  Lärare känner sig också säkrare i kontakten med vårdnadshavare.

Titta på filmen

Reflektera och diskutera

  • Har er skola ett systematiskt arbete som, i likhet med det som Hagaskolans personal beskriver, främjar trygghet och bekräftelse i arbetet för er som lärare? Vilka fördelar upplever ni? Vad behöver ni för att känna er trygga och säkra i professionen? Hur skulle det kunna utvecklas?
  • Har ni samverkan med fritidshemmet i relation till garantin för tidiga stödinsatser?

 

Systematik i arbetet på Hagaskolan

Publicerat fredag 27 augusti 2021