Illustration av en grupp vuxna runt ett bord. Alla tittar mot dig.
En ruta med texten Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Symboler av penna, bok och räknetecken.

Stöd i arbetet med garantin

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför insatser för att implementera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och för att höja kompetensen. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens material för kompetensutveckling publicerar vi här allt eftersom det blir klart.

Två elever sitter vid sina skolbänkar och övar på att läsa och skriva

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

Det här studiepaketet riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Materialet är framtaget för att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.

Materialet består av filmer, podd-avsnitt, texter, reflektionsfrågor och en praktisk uppgift. Det är i första hand tänkt att användas för kollegialt lärande, men kans även användas enskilt.

En kvinna sitter vid ett bord med dator, papper och penna

Organisera arbetet med garantin

Ta del av vårt material som ger dig som rektor stöd i att leda och organisera arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Materialet är webbaserat och består av en film och ett antal frågeställningar. Du kan använda det på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande. 

En vuxen person med långt hår står med händerna i sidorna och tittar rakt mot dig

Specialpeda­gogiska frågor i garantin

Ta del av vårt stöd om det specialpedagogiska arbetet inom garantin för tidiga stödinsatser. Stödet är webbaserat och består av en film och ett antal frågeställningar. Du kan använda det på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande. 

Poddavsnitt om garantin

Myndighetens podd Lika värde har sänt 7 avsnitt som handlar om garantin generellt och om läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Sedan tidigare finns avsnitt om bland annat språkstörning. I poddavsnitten förklarar, fördjupar och diskuterar vi dessa teman och ger goda råd till dig som arbetar i förskoleklass eller lågstadiet. Du kan ladda ner avsnitten från vår webbplats och på andra ställen där poddar finns.

Läsa och skriva

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. På våra webbsidor om att läsa och skriva finns information om enkla förändringar, digitala verktyg och strukturerad fonem-grafemkoppling.

Matematik

Att planera och utforma undervisningen i matematik där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar är en utmaning. På våra webbsidor om matematik finns inspiration och konkreta förslag på hur ni kan planera och utforma undervisningen utifrån förskoleklass, grundskola och andra skolformer.

Den 1 december 2020 publicerar vi ett stödmaterial om matematiksvårigheter.

Kommunikation med eller utan tal

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. En del barn och elever är i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK). På våra webbsidor om AKK finns information om olika former av AKK. Vår podd Lika värde har sänt några avsnitt om AKK, bland annat om AKK som stöd för elever med språkstörning och för elever som är nyanlända. Vårt studiepaket om AKK ger dig kunskap om AKK, kunskap och förståelse för omgivningens betydelse och kännedom om olika AKK-sätt.

Språkstörning

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. På våra webbsidor om språkstörning får du bland annat tips för undervisningen och förslag på läromedel. Vår podd Lika värde har några avsnitt om språkstörning, bland annat om konsekvenser för lärandet och hur man kan arbeta med högläsning. Vårt studiepaket om språkstörning innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Personer med dessa funktionsnedsättningar har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information, upplever och bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. På våra webbsidor om NPF kan du läsa om hur kognitivt stöd påverkar individen och hur skolan kan anpassa miljön till behoven. Vår podd Lika värde har flera avsnitt om NPF, bland annat om vad NPF innebär för lärandet och framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autismspektrumtillstånd. I vårt studiepaket om NPF kan du lära dig mer om bland annat perception, kognition och pedagogiska strategier.

Kurser och aktiviteter

Vi anordnar konferenser, tematräffar och kurser på olika orter och på distans. Du kan filtrera din sökning genom att till exempel specificera målgrupp, typ av aktivitet eller funktionsnedsättning för att hitta det som intresserar just dig.

Lärmaterial för förskoleklass och lågstadiet

DATE lärmaterial för grundskolan F-3 är ett kreativt och lustfyllt material att använda i skolans likabehandlingsarbete och ämnesundervisning, bland annat matematik, svenska och svenska som andraspråk. Eleverna får bland annat komma på enkla lösningar som gör skolan mer tillgänglig. Lärarna får bland annat färdiga lektionsplaneringar.

Stöd för att hitta läromedel som fungerar

Hitta läromedel är en webbtjänst där det finns beskrivningar om hur läromedel kan vara för att passa elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och språkstörning. Här finns inspirationssidor för förskoleklassen och lågstadiet i svenska och matematik, som är kopplade till garantin. På inspirationssidorna finns exempel på elevmaterial och lärarlitteratur för grundläggande språk- och matematikinlärning. I webbtjänsten kan du också hitta specifika läromedel utifrån aktuella behov.

Få svar på dina frågor

Har du frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning? Då kan du vända dig till vår tjänst Fråga en rådgivare. Du kan ringa eller skicka in din fråga via ett webbformulär. Det finns också många frågor och svar publicerade på webben.

Specialpedagogiskt stöd

Du kan få stöd av oss i form av bland annat rådgivning och utredning. Rådgivningen handlar om att utveckla ert pedagogiska arbete kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Rådgivning kräver inte att en elev har en diagnos. Specialpedagogiska utredningar gör vi kring barn och elever med vissa funktionsnedsättningar.

Tidningen Lika värde – tema tidigt stöd

I vår tidning Lika värde nr 2 2019 handlar temat om vikten av tidigt stöd generellt. En artikel handlar särskilt om garantin för tidigt stöd. Ladda ner tidningen från vår webbutik.

Publicerat torsdag 19 november 2020