Symbolen för garantin, som består av en bok, en penna och bokstaven x eller ett gångertecken. Bredvid står det rätt stöd i rätt tid

Garantin för tidigt stöd

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen att gälla. Då infördes Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, ska få det så tidigt som möjligt och att stödet är utformat utifrån elevens behov. Här kan du läsa om vad det innebär.

För vilka gäller garantin?

Garantin för tidiga stödinsatser gäller i grundskolan, specialskolan och sameskolan för elever i

  • förskoleklass
  • lågstadiet.

Vi ger i stöd i arbetet med garantin.

De här momenten ingår i garantin

En modell i form av en cirkel. I cirkelns mitt står det Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsater. Runt mitten finns fyra delar som motsvarar delarna eller momenten i garantin, som förklaras i texten på webbsidan.

För att uppfylla garantin ska skolan genomföra alla fyra moment

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning använder du som lärare nationella material.

Det är obligatoriskt att genomföra:

  • kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass
  • bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1
  • nationella prov på vårterminen i åk 3 (åk 4 i specialskolan)

I och med att de nationella proven är inställda i år, på grund av coronapandemin, så är det först nästa läsår de blir en del av garantin. 

Särskild bedömning i samråd

Om du som lärare, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, ska du göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens.

Så fort du befarar att en elev inte kommer att nå kommande eller aktuella kunskapskrav ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt.

Om du bedömer att eleven kan vara i behov av särskilt stöd gör du en anmälan till rektor.

Undervisning och stödinsatser

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna information fungerar som underlag för dig som lärare vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan du utforma undervisningen efter elevernas behov.

  • Eventuella stödinsatser planerar du tillsammans med personal som har specialpedagogisk kompetens.
  • Extra anpassningar genomför du inom ordinarie undervisning.
  • Uppföljning gör du kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och överlämning

I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska du som lärare tillsammans med personal med specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Vad gäller för rektor och huvudman?

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Modell som beskriver de olika delarna i garantin från förskoleklass till årskurs 4

Det här ingår i garantin

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. Du som lärare genomför dem på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du  en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om du genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att skolan behöver utreda om eleven är i behov av särskilt. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås finns i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp dem kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva. I slutet av förskoleklass följer du upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnar du över till mottagande lärare.

Video

Garanti för tidiga stödinsatser – ett samtal om arbetet i förskoleklass. En film framtagen av Skolverket.

I årskurs 1

I årskurs 1 använder du som lärare bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. Dem genomför du både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i bedömningsstöden.

Om du genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att skolan behöver utreda om eleven är i behov av särskilt stöd . Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås finns i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp dem kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Som lärare följer du elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomför du de nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om du genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att skolan behöver utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås finns i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer du upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnar du över till mottagande lärare

Publicerat onsdag 12 augusti 2020