Bedömning och betyg

Bedömningar görs både formativt för att kontinuerligt utvärdera undervisningen och summativt för att till exempel sätta betyg. Här har vi samlat vad som gäller vid bedömning och betygssättning.

Skolverket har samlat information om generell och ämnesspecifik stöd för bedömning.

Från 1 juli gäller en ny princip och nya allmänna råd om betyg och betygsättning

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för hur betyg ska sättas. Den nya principen ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Ändringarna börjar gälla från den 1 juli 2022.

De nya bestämmelserna påverkar Skolverkets allmänna råd om betyg, betygssättning och prövning. Skolverket har därför reviderat råden och kommentarerna till dem. Efter revideringen heter publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Råden och kommentarerna vänder sig till lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer där betyg sätts. Med dem vill Skolverket stödja likvärdiga och rättvisande betyg och prövningar. Publikationen innefattar råd och stödjande kommentarer om det förberedande arbetet, om att informera elever om betyg, om att sätta betyg och genomföra prövning samt om att följa upp betyg och betygssättning.

Planering av undervisningen och bedömning

Det går inte att skilja undervisning från bedömning. Redan vid planeringen behöver den undervisande läraren ställa sig följande frågor:

 • Hur ska undervisningen anpassas för att möta elevens behov och förkunskaper?
 • Vilka olika former av språklig stöttning och anpassning behövs för att elev ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som betygskriterierna kräver?
 • Hur ska eleven ska förstå vilka kunskaper de ska utveckla?
 • På vilka olika sätt kan eleverna få visa sina kunskaper?
 • Hur ska jag följa och stödja elevernas utveckling och fortlöpande ge återkoppling på deras arbete?

Skolverket ger stöd i skriften Att planera, bedöma och ge återkoppling


Nya allmänna råd om betyg och prövning

Det här gäller från den 1 juli 2022

Ändringarna innebär

 • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts
 • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen utan i stället ska göra en allsidig bedömning.

Fem frågor om sammantagen bedömning

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om de nya bestämmelserna:

 1. Betyget E skiljer sig mot betygen D−A, vad innebär det?
 2. Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning?
 3. Varför ska det heta betygskriterier?
 4. Vad betyder det här för betygsnivåerna?
 5. På vilket sätt blir det här bättre för elever och lärare?

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. Betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Nya allmänna råd om betyg och prövning

De nya bestämmelserna påverkar Skolverkets allmänna råd om betyg, betygssättning och prövning. Skolverket har därför reviderat råden och kommentarerna till dem. Efter revideringen heter publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Råden och kommentarerna vänder sig till lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer där betyg sätts. Med dem vill Skolverket stödja likvärdiga och rättvisande betyg och prövningar. Publikationen innefattar råd och stödjande kommentarer om det förberedande arbetet, om att informera elever om betyg, om att sätta betyg och genomföra prövning samt om att följa upp betyg och betygssättning.

Samma förutsättningar vid prov som undervisning

Skyldigheten att anpassa finns i den vanliga undervisningen, vid extra anpassning och inom det särskilda stödet.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier (kunskapskrav) som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser./Skollagen 3kap 2§

Utgå från samma behov av lösning som eleven har vid ordinarie undervisning när du planerar ett test eller prov. De alternativa verktyg som används i undervisningen ska också finnas till hands när eleven gör provet. Vid all bedömning i form av en provsituation är det viktigt att du som lärare säkerställer att eleven har uppfattat och förstått information, instruktion och frågor korrekt.

Elevens resultat påverkas av de anpassningar vi tillåter:

 • muntliga redovisningsformer
 • alternativa arbetsuppgifter
 • en uppgift i taget
 • alternativa verktyg även i provsituation
 • förberedande prov
 • möjlighet att få ställa frågor i provsituationen
 • att bli satt "på banan", (igångsättande, hitta minnet)
 • arbeta med elevens intresse och förkunskaper

Att tänka på

 • Se till att du vet vad som står i de nationella målen och kriterierna.
 • Se till att du har kunskap om hur funktionsnedsättningar kan yttra sig. Tänk på att det är stor variation på individnivå.
 • Tolka betygskriterierna med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättning.
 • Anpassa undervisningen och bedömningssituationerna för elever med funktionsnedsättningar, redan på planeringsstadiet.
 • Se till att alla prov anpassas.
 • Se till att eleven har samma hjälpmedel tillgängliga under ett prov som vid undervisningen.
 • Se till att du ger eleven så pass mycket tid att hon eller han får chansen att visa sina kunskaper.
 • Om en elev har svårare att visa sina kunskaper vid ett provtillfälle än under den ordinarie undervisningen är det där eleven bäst kommer till sin rätt som gäller.
 • Kom ihåg att de nationella ämnesproven endast är ett stöd vid betygssättningen. Det är bedömningen utifrån din professionalism som pedagog och dina kunskaper som gäller.

Vad gör Specialpedagogiska skolmyndigheten?

I en rådgivning kring en elevs studiesituation ställer vi frågor kring:

 • Hur lärarna förstår funktionsnedsättningen och tolkar kursplanerna
 • Hur undervisningen bedrivits

Vi informerar kring pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

Vi ger råd kring anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationer.

Publicerat fredag 26 maj 2023