En illustration som föreställer en person som sitter vid ett bord och en person som står bredvid. Den stående personen pekar på äpplen på en skärm som hen håller framför den sittande personen.

Vad är ett åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är en beskrivning av vilket särskilt stöd skolan kommer att ge en elev.

Det särskilda stödet innebär att man går vidare och anpassar undervisningen ytterligare efter elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd är insatser som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det krävs ingen diagnos för att en elev ska ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. Särskilt stöd och hur det ska utformas är något man kommer fram till efter en utredning. Det särskilda stödet dokumenteras i åtgärdsprogram.

Personal kring eleven är skyldiga att anmäla till rektorn om de misstänker att eleven inte kommer nå betygskriterierna trots extra anpassningar inom undervisningens ram eller om eleven har andra svårigheter i skolan.
Se Skolverkets juridiska råd

Anmälan kan även göras av vårdnadshavare eller eleven själv. När en anmälan kommer till rektorn är han eller hon ansvarig för att skyndsamt initiera en utredning för att avgöra om eleven är i behov av särskilt stöd. I utredningen gör man en kartläggning av elevens skolsituation och tar fram vilka anpassningar av undervisningen som redan är gjorda. Visar det sig att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan sätta in åtgärder och ett åtgärdsprogram utformas.  

Utredning

Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation. Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. Elevens och vårdnadshavarnas upplevelse av skolsituationen utgör en del av underlaget. 

Enligt skollagen ska elever få särskilt stöd i den omfattning och på det sätt som de behöver för betygskriterierna. För att kunna sätta in adekvata åtgärder behöver utredningen utmynna i svar på vad som ger eleven bästa förutsättningar att uppnå dessa. 

Utredningen kan dokumenteras i två delar:

  1.  Beskrivning av skolsituationen utifrån kartläggningen, där skol, grupp- och individnivå beaktas.
  2. Bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. 
    (Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen, sid 34)

Kartläggning av elevens skolsituation

Arbetsgången med att utreda en elevs behov av särskilt stöd börjar med att den som gör utredningen kartlägger elevens skolsituation på skol, grupp och individnivå.  Där ska de förhållanden som är aktuella och som påverkar elevens skolsituation beskrivas. Det kan vara bra att de förutsättningar i lärmiljön som fungerar ändamålsenligt för en elevs lärande tas tillvara också i andra situationer. Om frågorna redan initialt enbart riktas mot elevens individuella svårigheter, finns risken att fokus stannar vid det.

Det är viktigt att komma ihåg att det är vilka faktorer i skolan som påverkar elevens förutsättningar att utvecklas som ska analyseras till exempel i lärmiljön, arbetsformer och bemötande. Det är lämpligt att kartläggningen visar vilka extra anpassningar som skolan hittills har gjort för att möta elevens behov, samt vad de har lett till för resultat. Det är viktigt att beskrivningen blir saklig, det vill säga att det inte förekommer värdeladdade ord eller beskrivning av personliga egenskaper. 
Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen, sid 37

Pedagogisk bedömning av elevens behov 

Med utgångspunkt i kartläggningen går den som utreder vidare i arbetet genom att göra en gemensam analys tillsammans med dem som har deltagit i kartläggningen. Den gemensamma analysen görs förslagsvis först efter det att var och en har sammanfattat sin egen ståndpunkt. På så sätt drar man nytta av gruppens mångfald av kunskaper. Den pedagogiska bedömningen ska leda fram till en beskrivning av elevens behov. 
Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen, sid 44

Rektorn beslutar

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller av någon som tilldelats ansvaret. Det är även rektors beslut om åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Dessa beslut kan överklagas.

Gemensamt verktyg som ger samsyn

All personal kring eleven, vårdnadshavare och eleven själv ska vara delaktig i utarbetandet av ett åtgärdsprogram. Processen väcker viktiga frågor om värderingar som berör personliga tolkningar av till exempel människosyn, syn på funktionsnedsättningar och arbetssätt. Att alla parter är delaktiga är också viktigt för att nå en samsyn på bland annat bemötande och krav.

Berör alla situationer

Åtgärdsprogram är både ett verktyg för att stödja eleven i att nå målen i kursplanerna, och för att öka förutsättningarna för hela skolsituationen. Både i den fysiska och i den sociala miljön sätts i fokus. På det sättet ökar elevens möjligheter att delta aktivt i gruppens ordinarie arbete. 

Åtgärdsprogrammets innehåll

Åtgärdsprogrammet ska beskriva hur skolan ska förändra sin verksamhet så att eleven förväntas nå betygskriterierna. Det ska också tala om vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas.

Lagen omfattar inte alla skolformer

Lagen om särskilt stöd, där kravet på åtgärdsprogram finns reglerat gäller för samtliga skolformer utom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. (Skollagen 3kap. §8-9)

Blanketter

Skolverkets webb finns blanketter för arbetet med åtgärdsprogram.

Lästips

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats.

Skolverket 2014, Stödinsatser i Utbildningen

Publicerat onsdag 13 juli 2022