Lagar och rättigheter

De internationella konventionerna om barns och elevers rättigheter samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för den svenska lagstiftningen på området.

Skollagen reglerar den pedagogiska verksamheten

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

Till skollagen finns läroplaner och andra förordningar, kurs- och ämnesplaner och allmänna råd.

Arbetsmiljölagen reglerar alla faktorer i arbetsmiljön

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga som gäller på en arbetsplats. Skolan är en arbetsplats, där både personal och elever är arbetstagare.

Arbetsmiljön omfattar tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala faktorer. Arbetets innehåll är också en faktor som ingår i arbetsmiljön.

Språklagen skyddar och främjar det svenska teckenspråket

Som myndighet har SPSM ett särskilt ansvar att värna om det svenska språket i allmänhet och det svenska teckenspråket i synnerhet. Det gör vi främst genom våra specialskolor samt genom att pedagogiskt stödja skolor med studerande barn, unga och vuxna som är döva eller med någon hörselnedsättning.

I 9 § språklagen (Språklag 2009:600) går det att läsa "Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket". Det innebär att vi har ett särskilt ansvar att aktivt arbeta för att stärka teckenspråket genom att synliggöra det. Konkret innebär det bland annat att vi översätter alla våra nyheter och annan viktig information på webbplatsen till teckenspråk.

I vårt uppdrag ingår även att se till att möjligheter finns att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket, även för "den som av andra skäl har behov av teckenspråk". Det innefattar föräldrar, syskon och andra anhöriga till barn som är döva, har hörselnedsättning eller hörande barn med språkstörning samt hörande barn som har föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning.

Diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen

I diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och utbildningsverksamheten är inget undantag. Funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att studerande med funktionsnedsättning har samma rättigheter som övriga studerande att delta i och fullfölja sin utbildning.

Det är till Diskrimineringsombudsmannen man vänder sig om man vill lämna tips eller klagomål kring diskriminering och trakasserier.

Publicerat måndag 8 maj 2023