European Agencys logotyp

Utbildning för alla i Island: åtgärder till följd av den externa revisionen av Islands system för inkluderande undervisning

I början av 2015 tog företrädare för det isländska ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur kontakt med European Agency angående en extern revision av det isländska systemet för inkluderande undervisning. European Agency genomförde revisionen 2016, som utfördes i samarbete med, men självständigt från, isländska intressenter.

Under våren 2017 satte ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur ihop en styrgrupp med företrädare för alla intressentgrupper, som skulle se till att rekommendationerna från revisionen följdes. Arbetet inleddes vid seminariet om utbildning för alla i Island i augusti 2017, där resultaten från revisionen lades fram inför verksamma inom utbildningssektorn i Island. Samtidigt godkände ministern styrgruppens plan för hur European Agencys rekommendationer skulle följas 2017–2019.

Styrgruppen har följt rekommendationerna från revisionen och genomfört de tre sinsemellan sammankopplade prioriterade huvudåtgärderna som anses nödvändiga för att skapa en grund för långsiktigt arbete. De tre huvudåtgärderna var att

  • starta en debatt bland många olika intressenter om hur inkluderande undervisning bör se ut i praktiken inom alla kommuner, utbildningsnivåer och skolor
  • se över och rationalisera de nuvarande resursfördelningsmekanismerna i syfte att förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten
  • inleda diskussioner som leder fram till en överenskommelse om en lägstanivå för tillhandahållande av inkluderande undervisning i alla skolor.

För att genomföra den första huvudåtgärden träffades styrgruppen 23 gånger under hösten 2018. Mötena genomfördes på olika ställen på Island med företrädare för utbildningssektorn, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Sammanlagt deltog runt 2 300 intressenter från alla utbildningsnivåer upp till lokala myndigheter.

Som uppföljning och utifrån resultaten från mötena har styrgruppen börjat diskutera hur man på bästa sätt kan börja arbeta mot en överenskommelse om en lägstanivå för tillhandahållande av inkluderande undervisning i alla skolor i Island.

Ett viktigt steg 2019 är att se över och utveckla de nuvarande resursfördelningsmekanismerna. I sitt framtida arbete på detta område planerar styrgruppen att, med stöd från European Agency, använda European Agencys referensram för policyvägledning och självutvärderingsverktyg från projektet om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem.

Publicerat fredag 16 augusti 2019