Filmer och samtalsunderlag om inkluderande utbildning

I filmerna kan du, gärna tillsammans med dina kollegor, fördjupa dig i området inkluderande utbildning och hur den har sitt ursprung i de mänskliga rättigheterna. Du hittar även samtalsunderlag som ni kan avvända som stöd för fördjupad reflektion. 

Materialet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom utbildningssektorn, men även till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning. 

Filmerna ger dig en bild av hur vi i Sverige arbetar med inkluderande utbildning på nationell nivå och utmaningarna som finns inom utbildningssektorn i dag. 

 

Rätten till inkludering 

Professor Elena Namli föreläser om de mänskliga rättigheternas roll i samhället och betydelsen av inkludering. Hon belyser även samhällets ansvar och skyldigheter för att alla ska kunna delta i utbildningen. Speltid 12 minuter.

Professor Elena Namli föreläser om de mänskliga rättigheternas roll i samhället och betydelsen av inkludering. Hon belyser även samhällets ansvar och skyldigheter för att alla ska kunna delta i utbildningen. Speltid 12 minuter.

Rätten till inkluderande utbildning

Pia Persson är verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon föreläser om rätten till inkluderande utbildning utifrån hur det är beskrivet i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Pia beskriver även några utmaningar som finns i vårt samhälle. Speltid 20 minuter.

Pia Persson är verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon föreläser om rätten till inkluderande utbildning utifrån hur det är beskrivet i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Pia beskriver även några utmaningar som finns i vårt samhälle. Speltid 20 minuter.

European Agencys vision om inkluderande utbildningssystem

Filmen tydliggör varför det behövs en vision om inkluderande utbildning och vad som krävs av länder som vill genomföra denna vision. Visionen stödjer arbetet att säkerställa elevers rätt till en meningsfull utbildning av hög kvalitet i sitt lokalsamhälle och tillsammans med sina kamrater. Speltid 2 minuter.

Filmen tydliggör varför det behövs en vision om inkluderande utbildning och vad som krävs av länder som vill genomföra denna vision. Visionen stödjer arbetet att säkerställa elevers rätt till en meningsfull utbildning av hög kvalitet i sitt lokalsamhälle och tillsammans med sina kamrater. Speltid 2 minuter.

Inkluderande utbildning i ett internationellt perspektiv

Filmen lyfter elevers rättigheter och vad olika länders skolsystem generellt måste göra för att säkerställa alla elevers rättigheter, särskilt elever med funktionsnedsättningar. Europeiska unionen lämnade 2018 rekommendationer till sina medlemsländer att utveckla rätten till inkluderande utbildning för alla elever. För att inkluderande utbildning ska bli verklighet måste lagstiftning, styrning och praktik utvecklas tillsammans. Speltid 8 minuter.

Filmen lyfter elevers rättigheter och vad olika länders skolsystem generellt måste göra för att säkerställa alla elevers rättigheter, särskilt elever med funktionsnedsättningar. Europeiska unionen lämnade 2018 rekommendationer till sina medlemsländer att utveckla rätten till inkluderande utbildning för alla elever. För att inkluderande utbildning ska bli verklighet måste lagstiftning, styrning och praktik utvecklas tillsammans. Speltid 8 minuter.

Varför har så lite hänt sedan Salamancadeklarationen?

I filmen reflekterar Professor Claes Nilholm kring inkluderingsbegreppet och dess innebörd utifrån Salamancadeklarationen. Och kring forskning där utbildningen beskrivs som ett system som behöver anpassas för att möta alla elevers behov. Speltid 14 minuter.

I filmen reflekterar Professor Claes Nilholm kring inkluderingsbegreppet och dess innebörd utifrån Salamancadeklarationen. Och kring forskning där utbildningen beskrivs som ett system som behöver anpassas för att möta alla elevers behov. Speltid 14 minuter.

Inkludering och pedagogiskt ledarskap

I filmen lyfter Docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. För att leda skolans arbete med att inkludera alla elever krävs ett särskilt ledarskap gällande skolans värdegrund och elevers kunskapsutveckling. Speltid 24 minuter.

I filmen lyfter Docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. För att leda skolans arbete med att inkludera alla elever krävs ett särskilt ledarskap gällande skolans värdegrund och elevers kunskapsutveckling. Speltid 24 minuter.

Reflektionsfrågor om inkluderande utbildning

Här finns förslag på frågor som du och dina kollegor kan reflektera kring tillsammans.

Samtal om inkluderingsbegreppet

 • Vad innebär det för era barn, elever och vuxenstuderande om utbildningen är inkluderande?
 • Vad säger Salamancadeklarationen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om inkluderande utbildning?
 • Hur beskriver och definierar ni begreppet inkluderande utbildning utifrån Salamancadeklarationen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Inkludering och utmaningar

 • Vilka utmaningar finns i dag i svensk skola kring inkluderande utbildning?
 • Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?

Inkluderande utbildning i Sverige

 • Vad tänker ni att man kan göra på nationell, central och lokal nivå för att utbildningen i alla skolformer ska bli mer inkluderande?
 • Vad tänker ni att skolhuvudmannen behöver göra, utifrån sina utmaningar, för att utbildningen i aktuella skolformer ska bli inkluderande?
 • Vad tänker ni att skolenheter behöver göra utifrån sina utmaningar kring styrning, organisation, kompetensutveckling och undervisning, för att utbildningen ska bli mer inkluderande?
 • Vilka mål kan barn, elever, elevgrupper och skolorganisationer nå genom en mer inkluderande utbildning?

Inkludering för skolhuvudmän och skolledare

 • Vad behöver din verksamhet utveckla gällande alla skolformer för att möjliggöra en mer inkluderande utbildning?
 • Vad behöver du tänka på i ditt uppdrag för att utveckla ditt stöd till skolverksamheter för att nå en mer inkluderande utbildning?
 • Vad finns det för styrning, policy, vision som pekar mot en utveckling av inkludering hos er?
 • Vad krävs när det gäller ledning, organisering, kompetensförsörjning?
 • Hur sker planering, genomförande, utvärdering av en inkluderande utbildning?

Organisering för inkludering för skolenhet

 • Hur beaktar ni elevers olika behov och förutsättningar?
 • Finns det elever som riskera att exkluderas i olika situationer på skolan eller förskolan?
 • I vilka forum kan skolans personal samtala om lösningar för att möta elevers olikheter på skolan?
 • Vilka former av stöd kan enskilda pedagoger få i arbetslag, elevhälsan eller av skolledning för att öka inkluderingsförmågan i skolenheten?
 • Hur upplever barn och elever sin skolsituation på skolan?
 • Hur kan ni säkerställa att skolan är organiserad och att undervisningen sker utifrån alla barns bästa?
Publicerat onsdag 10 november 2021