Vilket ansvar har skolan när det gäller att ställa diagnoser?

Vilket ansvar har skolan när det gäller att ställa diagnoser?

Svar:

Att ställa diagnoser ingår inte i skolans uppdrag: Skolan ska identifiera elevens behov och göra den pedagogiska utredning som behövs för att kartlägga vad eleven behöver för att nå skolans mål. Utredningen ska styra vilka insatser och anpassningar skolan väljer att satsa på för att göra lärmiljön tillgänglig för eleven.  Ofta är det specialpedagogen på skolan som i samverkan med eleven, dennes vårdnadshavare och övriga lärare gör den pedagogiska utredningen. Skolan kan anlita extern kompetens om skolan inte själv förfogar över den nödvändiga utredningskompetensen.

Rektorn ska se till att utredningen sker skyndsamt
I 3 kapitlet 7 § skollagen (2010:800) hittar du följande information: Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Bestämmelserna i första–tredje styckena och i 9–12 §§ ska inte tillämpas, om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §.

Mer information om pedagogisk utredning
I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram hittar du mer information om pedagogisk utredning.
Vi har utarbetat ett stödmaterial för Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats
 
Publicerat fredag 20 november 2020